آموزش نرم افزار (ENVI (ENVI 5- موسسه چشم انداز-مهندس پاکزاد-قسمت چهارم

کتاب آموزش envi

کتاب آموزش envi


نرمافزارهای متعددی جهت اجرای تجزیه و تحلیلها در علم سنجش از دور برای دستیابی به کاربردهای گفتهشده وجود دارد که یکی از آنها ENVI است. واژهی ENVI کوتاه شده ی عبارت the Environment For Visualizing Images (محیطی برای متصورسازی تصاویر) میباشد. در این نرمافزار مشاهدهی اطلاعات به صورت کامل و جامع، همچنین آنالیز و پردازش تصاویر در ابعاد و اندازههای مختلف به نحو کاملا کاربرپسندی ارایه میشود. ENVI در IDL (زبان داده تعاملی (Interactive Data Language) نوشته شده است؛ زبان برنامهنویسی ساختاریافتهی قدرتمندی که پردازش یکپارچه تصویر را ارایه میدهد. انعطافپذیری این نرمافزار به قابلیتهای IDL بسیار وابسته است. زبان برنامهنویسی IDL نرمافزار ENVI توسط David Stern در شرکت Research Systems در ایالات متحده امریکا در سال 1977 ارایه شده است. اولین نسخهی نرمافزار با این زبان برنامهنویسی با کاربرد تجزیه و تحلیل تصاویر چند طیفی و فراطیفی سنجش از دور در سال 1944 تولید شده که تاکنون نسخههای مختلفی از آن نظیر 3، 4، 1/4، 2/4، 3/4، 4/4، 5/4، 6/4، 7/4، 8/4 و 5 به بازار آمده است. از سال 1994 تا اکتبر 2000، شرکت BSC ,LLC وظیفه پشتیبانی و توسعه نرمافزار را به عهده داشته که در این زمان، نرمافزار با مجوز این شرکت توسط شرکت RSI به فروش میرسیده است. از این زمان به بعد، نرمافزار به شرکت RSI فروخته شده است. شرکت RSI این نرمافزار را از مارس 2004 با نام تجاری ITT Visual Information Solutions به بازار عرضه نموده است
ENVI، نرمافزاری ایدهآل برای متصورسازی، تجزیه، تحلیل، ارایه و نمایش انواع مختلف تصاویر رقومی میباشد. این نرمافزار بستهی پردازش تصویر کاملی است که شامل ابزارهای تصحیح اتمسفری، تصحیح هندسی، تجزیه و تحلیل تصاویر راداری، برخی قابلیتهای GIS بُرداری و رستری ، پشتیبانی تصاویر با فرمتهای مختلف و غیره میشود. این نرمافزار تنها نرمافزار پردازش تصویر با قابلیت ترکیبی روشهای فایل– مبنا و باند– مبنا میباشد. زمانی که دادهای از طریق ورود فایل فراخوانی شود، می توان از بین باندهای ذخیره شده، بعضی از آنها را انتخاب وعملیات مورد نظر را روی آنها اعمال نمود. قابلیتهای تجزیه و تحلیل توسعهیافتهی این نرمافزار عبارتاند از:
قابلیت همپوشانی پویای چندگانه که اجازهی مقایسه آسان تصاویر در صحفه نمایش چندگانه را میدهد؛
استخراج فوری پروفیل مکانی/ طیفی مرتبط از دادههای چندطیفی و فراطیفی؛
برخی ابزارهای تعاملی برای نمایش و تجزیه و تحلیل دادههای برداری و توصیفی GIS؛
الگوریتمهای پردازش در بخش کتابخانه جامع طیفی؛
عدم محدودیت در تعداد باندهای طیفی جهت پردازش تصویر؛
قابلیت استفاده از مجموعه دادههای چند طیفی و فراطیفی؛
ترکیب تکنیکهای باند – مبنا و فایل – مبنا با توابع توسعهیافتهی نرمافزار؛
قابلیتهای تطابق پویای چندگانه که امکان مقایسه بین تصاویر در نمایشگرهای چندگانه را میسر میسازد.
استخراج و پیوند همزمان پروفایلهای طیفی– مکانی جهت پردازش اطلاعات فراطیفی و چندطیفی ؛
بسط و بهبود کنتراست نمودار پراکنش دوبعدی از انعکاس امواج؛ تلفیق دادهها و باندها و… .
ENVI مشکلات رایج در پردازش تصویر نظیر ورود انواع دادههای غیراستاندارد، مشاهده و تجزیه و تحلیل تصاویر با سایز بزرگ و افزودن توابع الحاقی ساده را برطرف میکند. این نرمافزار حاوی ابزارهای ضروری مورد نیاز برای پردازش تصویر در رشتههای متعدد است و برای اجرا و تعریف تجزیه و تحلیل دلخواه انعطافپذیر میباشد.

آموزش کاربردی ENVI
همراه با فیلم و کتاب
با متد آسان و کاربردی
با رویکرد پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
مدرس دکتر جَوی زاده (نویسنده بیش از 7 کتاب در زمینه پردازش تصاویر)
شیراز – خیابان برق – کوچه برق یک – درب اول سمت راست – موسسه چشم‌انداز
تلفن ثابت : 07132341477
همراه : 09382252774
سایت : www gisland org
سرفصل دوره:
سنجش از دور و کاربردهای آن
• مراحل تاریخی رشد سنجش از دور
• کاربردهای مهم سنجش از دور
• مطالعه تغییرات دوره ای
• مطالعات زمین شناسی
• مطالعات کشاورزی و جنگلی
• مطالعات منابع آب
• مطالعات دریایی
• مطالعه ی بلایای طبیعی
• کاربری اراضی و سنجش از دور
فرایند سنجش از دور
• مولفه ها (عناصر) تفسیر
• نرم افزارهای سنجش از دور
• نرم افزار ENVI
• نرم افزار PCI Geo metical
• نرم افزار ERDAS
• نرم افزار ER Mapper
• نرم افزار Idrisi
حسگرها و ماهواره ها
• طبقه بندی حسگرها بر اساس منبع انرژی
• حسگرهای فعال
• حسگرهای غیرفعال
• طبقه بندی حسگرها براساس بازده اطلاعاتی
• حسگرهای تصویری
• حسگرهای غیر تصویری
• مدار ماهواره ها
• مدار پایین زمین یا مدار ارتفاع پایین
• مددار قطبی
• مدار زمین ثابت
• مدار بیضوی
• ماهواره های سنجش از دور
• ماهواره لندست
• پرتوسنج حرارتی تابشی فضابرد پیشرفته (ASTER)
• ماهواره SPOT
• ماهواره های IRS
• ماهواره آیکونوس (IKONOS)
• ماهواره ترا (TERRA)
• ماهواره Quick Bird
• ماهواره CBERS-2
• ماهواره FORMOSAT-2
• ماهواره CARTOSAT-1
• ماهواره TOPSAT
• ماهواره ALOS
• ماهواره Resurs-DKI
• سکوها
امواج الکترومغناطیس و رفتار طیفی پدیده ها
• طیف امواج الکترمغناطیس
• طیف نمایی امواج الکترو مغناطیسی
• اثر اتمسفر بر انرژی الکترو مغناطیس
• پخش و جذب اتمسفری
• خصوصیات انعکاس طیفی پدیده های مختلف سطح زمین
• خصوصیات انعکاس طیفی گیاهان
• خصوصیات انعکاسی طیفی خاک ها
• تکنیک های حرارتی در مطالعه ی بافت خاک
• تکنیک های راداری برای مطالعه ی بافت خاک
• تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
• تکنیک های انعکاسی سنجش از دور برای مطالعه کانی های خاک
• تکنیک های حرارتی سنجش از دور برای مطالعه مواد آلی خاک
• خصوصیات انعکاسی طیفی آب
• مقایسه انعکاسی طیفی آب – خاک و گیاه
دانلود تصاویر ماهواره ای
• Earth Explorer
• CLCF
آشنایی با نرم افزار ENVI
• باز کردن نرم افزار ENVI
• معرفی منوهای نرم افزار ENVI
• منوی File
• منوی Basic Tools
• منوی Classification
• منوی Filter
• منوی Spectral
• منوی Map
• منوی Vector
• منوی Topographic
• منوی Radar
• منوی Window
• منوی Help
• معرفی پنجره های مربوط به نرم افزار ENVI
• انواع تصاویر سنجش از دور
• باز کردن تصویر در نرم افزار ENVI
• بازکردن فایل با فرمت های عمومی
• بازکردن فایل با فرمت های خاص
• پیدا کردن یک Display
• اطلاعات مکانی تصویر
• اطلاعات جانبی تصویر
روش های مقایسه همزمان دو تصویر
• ارتباط و لینک دادن دو تصویر
• استفاده از دستور Animation
• پیدا کردن یک نقطه ی معلوم روی تصاویر ماهواره ای (Pixel Locator)
لینک کردن تصاویرماهوارهای به محیطGoogle earth
• لینک کردن اتوماتیک تصاویرماهوارهای به محیط Google earth
ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
• نحوه ذخیره سازی تصاویر ماهواره ای
Layer Stacking
• انتخاب باندهای مورد نیاز و ایجاد یک تصویر جدید
ایجاد وساختDEM و خطوط ترازدر نرم افزار ENVI
• کاربرد DEM
• طبقه بندی زمين با استفاده از DEM
• روش های توليد DEM
• نمونه برداری
• ساختاردهی مدل
• مراحل ساخت DEM در محيط نرم افزار ENVI
• ايجاد خطوط تراز يا منحنی های ميزان
• قوانين مربوط به منحنی های ميزان
• ايجاد خطوط تراز در محيط نرم افزار ENVI
سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
• سه بعدی کردن تصاویر ماهواره ای
• چگونه DEM منطقه ی مورد مطالعه به دست می آید؟
تصحیحح اتمسفری
• روش های تصحیحح اتمسفری در سنجش از دور
• روش بررسی هیستوگرام تصویر
• روش رگرسیونی
• تصحیحح اتمسفری در نرم افزار ENVI
• روش کاهش تیرگی
• روش خط تجربی
• روش سطح مسطح
• روش های باقیمانده های لگاریتمی
• روش IARR
• روش FLAASH
تصحیح هندسی
• ژئورفرنس کردن تصویر
• تغییر سیستم مختصات یک تصویر
موزاییک کردن
• روش های موزاییک کردن
• Pixel Base
• Geo referenced
ایجاد برش بر روی تصاویر ماهواره ای
• برش منظم مکانی بر روی تصویر
• برش منظم طیفی بر روی تصویر
• برش نامنظم بر روی تصویر
• منوهای Region of Interest
• ذخیره ی ROI ترسیم شده
روش های بهبود کنتراست تصاویرماهواره ای
• روشهای بهبود کنتراست تصاویر ماهواره ای
• روش تباين خطی
• روش Linear 2%
• روش Histogram Equalization
• روش Gaussian
• روش Square Root
• انطباق هيستوگرام ها
• آشكارسازی و بهبود کنتراست به طور دلخواه و اختياری
ایجاد پروفایل طولی – طیفی و کتابخانه طیفی
• پروفیل چیست؟
• نمایش همزمان چند منحنی بازتاب طیفی
• کتابخانه طیفی
• انواع کتابخانه های طیفی استاندارد
• مشاهده کتابخانه های طیفی استاندارد
• ذخیره منحنی بازتاب طیفی به صورت کتابخانه طیفی
• ایجاد پروفیل طولی
• نحوه ایجاد پروفیل طولی
پارامترهای آماری و هیستوگرام
• هیستوگرام چیست؟
• نحوه نمایش هیستوگرام در نرم افزار ENVI
ایجاد Scatter plot
• تفاوت هيستوگرام با نمودار های پراکندگی
• نحوه ایجاد نمودار پراکندگی در نرم افزار ENVI
اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
• نحوه اندازه گیری طول و مساحت برروی یک تصویرماهواره ای
اعمال فیلترها
• انواع فیلترها در نرم افزار ENVI
• فیلترهای Convolution
• فیلترهای Morphology
• فیلترهای Texture
• فیلترهای Adaptive
• فیلترهای فرکانسی (FFTs)
تحلیل مولفه های اصلی
• روش های تحلیل مولفه های اصلی
• انجام عملیات مولفه های اصلی (PCA) بر روی تصاویر ماهواره ای
عملیات محاسبات باندی
• معرفی شاخص های مورده استفاده
• شاخص پوشش گیاهی (NDVI)
Density slice
• نحوه اجرای Density slice
Masking
• نحوه اجرای Masking
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای
• محدوديت های کلاسه بندی تصاوير
• ميزان دقت طبقه بندی ها در تصاوير
• انواع روش طبقه بندی در نرم افزار ENVI
• طبقه بندی نظارت نشده
• طبقه بندی نظارت شده
پس پردازش نتایج طبقه بندی
• دستورات بکار رفته در پس پردازش نتایج طبقه بندی
خروجی گرفتن از تصاویر ماهواره ای
• مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در خروجی یک تصویر

آنچه شما سفارش داده اید

ENVIآموزش ENVIآموزش ENVI در آبخیزداریآموزش ENVI در آبیاری شیرازآموزش ENVI در آمایش سرزمینآموزش ENVI در اقلیم شناسیآموزش ENVI در باغبانیآموزش ENVI در برقآموزش ENVI در برنامه ریزی روستاییآموزش ENVI در برنامه ریزی شهریآموزش ENVI در بهداشت شیرازآموزش ENVI در جغرافیا شیرازآموزش ENVI در رشته های محیط زیستآموزش ENVI در زمین شناسیآموزش ENVI در شهرسازی شیرازآموزش envi در شیرازآموزش ENVI در عمرانآموزش ENVI در کشاورزیآموزش ENVI در منابع طبیعیآموزش ENVI در نفتآموزش ENVI در نقشه برداریآموزش ENVI در هواشناسیآموزش ENVI ژئومورفولوژیآموزش ENVI منابع آب و خاکآموزش جامع ENVI در آب و هواشناسيآموزش جامع ENVI در اقليم شناسيآموزش جامع ENVI در اكوتوريسمآموزش جامع ENVI در برنامه ريزي آمايش سرزمينآموزش جامع ENVI در برنامه ريزي روستاييآموزش جامع ENVI در برنامه ريزي شهريآموزش جامع ENVI در جغرافياي پزشكيآموزش جامع ENVI در جغرافیاآموزش جامع ENVI در زهکشیآموزش جامع ENVI در طبيعت گرديآموزش جامع ENVI در علوم زمینآموزش جامع ENVI در عمران آبآموزش جامع ENVI در محیط زیستآموزش جامع ENVI در مخاطرات محيطيآموزش جامع ENVI در مديريت مخاطرات محيطيآموزش جامع ENVI در مطالعات آب و خاكآموزش جامع ENVI در مطالعات شهري و روستاييآموزش جامع ENVI در منابع طبیعیآموزش جامع ENVI در مهندسی آبآموزش جامع ENVI در نفتآموزش جامع ENVI در هواشناسي ماهواره ايآموزش جامع ENVI درآب شناسيآموزش جامع ENVI درآبخيزداريآموزش جامع ENVI درآبياري و زهكشيآموزش جامع ENVI درآلودگيهاي محيط زيستآموزش جامع ENVI دراصلاح نباتاتآموزش جامع ENVI دراقيانوس شناسي فيزيكيآموزش جامع ENVI درجنگل شناسي و اكولوژي جنگلآموزش جامع ENVI درجنگلداريآموزش جامع ENVI درچينه نگاري و ديرينه شناسيآموزش جامع ENVI درزراعتآموزش جامع ENVI درزراعت و اصلاح نباتاتآموزش جامع ENVI درزمين شناسيآموزش جامع ENVI درزيست شناسي درياآموزش جامع ENVI درشناسايي و مبارزه با علف هاي هرزآموزش جامع ENVI درعلوم باغبانيآموزش جامع ENVI درعلوم خاكآموزش جامع ENVI درمهندسي فضاي سبزآموزش جامع ENVI درهواشناسيآموزش جامع ENVI درهواشناسي كشاورزيآموزشگاه ENVI در شیرازانجام پایان نامه و پروژه در ارتباط با سنجش از دور و ENVIانجام پروژه با ENVIپردازش تصاویرپروژه های ENVIدانلود پروژه های ENVI و سنجش از دوردانلود کتاب های سنجش از دورسنجش از دورشیب فایل های کشور شیراز ENVIکاربرد ENVI در شیراز و –سنجش از دور (RS)مقالات سنجش از دور (ENVI)موزش جامع ENVI درمهندسي جنگلموسسه چشم اندازموضوعات پایان نامه در سنجش از دور و ENVI آموزش جامع ENVI در کشاورزینصب ENVI در شیراز و

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید