ارزيابي آلودگي رسوبات سواحل درياي خزر با جيوه در استان مازندران با استفاده از GIS و زمين آمار

ارزيابي آلودگي رسوبات سواحل درياي خزر با جيوه در استان مازندران با استفاده از GIS و زمين آمار

ارزيابي آلودگي رسوبات سواحل درياي خزر با جيوه در استان مازندران با استفاده از GIS و زمين آمار


فلزات سنگين به ويژه جيوه به دليل سميت و پايداري در محيط زيست از نظر سلامت عمومي حائز اهميت است. در اين تحقيق براي بررسي چگونگي توزيع غلظت فلز سنگين جيوه در رسوبات سواحل درياي خزر در استان مازندران، 12 ايستگاه انتخاب و با استفاده از روش سيستماتيک تصادفي، از هر ايستگاه 5 نمونه از رسوبات ساحلي برداشت شد. بعد از انجام تجزيه و تحليل هاي آزمايشگاهي به منظور درونيابي توزيع غلظت عنصر جيوه از روش معکوس فاصله وزني استفاده شد. همچنين براي بررسي همبستگي بين پارامترهاي فيزيکي و شيميايي رسوبات، مواد آلي، هدايت الکتريکي، اسيديته و غلظت جيوه، نقشه توزيع اين پارامترها ترسيم شد. همپوشي نقشه‌ هاي توزيع غلظت جيوه با نقشه پارامترهاي مورد نظر نشان داد که غلظت جيوه با ميزان مواد آلي، هدايت الکتريکي و اسيديته به دليل جذب اين عنصر توسط مواد آلي و همچنين حفظ آن بوسيله املاح و از طرفي ديگر به دليل قليايي بودن منطقه، مطابقت دارد، هر چند از لحاظ آماري (در سطح احتمال 5 درصد) اين ارتباط معني دار نبود. بطور کلي ميانگين مقادير جيوه به دست آمده در تمامي ايستگاه ها کمتر از حد استاندارد NOAA آمريکا (0.15 ميکروگرم جيوه در هر گرم رسوب) در رسوبات بود. يافته هاي اين تحقيق اطلاعات مناسبي را در مورد توزيع غلظت فلز سنگين جيوه در سواحل درياي خزر در استان مازندران ارائه مي کند که مي تواند به فرايندهاي پايش و ارزيابي رسوبات در منطقه مورد مطالعه کمک کند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=139915

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید