ارزيابي بهينة گسترش فيزيکي شهر زنجان با استفاده از سيستم‌های اطلاعات مکاني


ارزيابي بهينة گسترش فيزيکي شهر زنجان با استفاده از سيستم‌های اطلاعات مکاني

توسعة روزافزون شهر و رشد بی‌رویة جمعیت شهری منجر به گسترش مهارنشدنی ساختار فضایی شهرها شده است. اين مسئله لزوم هدایت آگاهانه، ساماندهی و آمايش سرزمين را دوچندان کرده است. شهر زنجان، با توجه به محدودیت‌های فیزیکی و زیست‌محیطی، نيازمند برنامه‌ريزی دقيق درمورد توسعة شهری است. هدف تحقيق حاضر تعیین جهت بهینة گسترش شهر، با درنظرگرفتن معيارهای توسعة آتی است. برای تعيين زمين‌های مناسب برای توسعة بهینة آتی، از مجموعة دَه معيار در قالب عوامل زیست‌محیطی، فیزیکی و اجتماعی استفاده شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل معيارهای منتخب پژوهش، با استفاده از دیدگاه‌های کارشناسان مربوط به حوزة بحث و با استفاده از فرايند تحليل سلسله‌مراتبي (AHP)، این معیارها ارزش‌گذاری شدند. در ادامه، با اوزان به‌دست‌آمده در قالب تحليل‌های مکاني در محيط، سيستم‌های اطلاعات مکاني بر معيارها اعمال شد. در پايان، با به‌کارگیری روش تاپسيس (TOPSIS) به‌منزلة روش تصميم‌گيری چندمعياره، اولویت اراضی مناسب توسعة شهر در محدودة قانونی به‌دست آمد. نتايج بیانگر آن است که مناسب‌ترین مکان‌ها برای گسترش آتی شهر، نخست، زمین‌های شمال‌شرق و شرقی و در اولویت دوم، زمین‌های شمال‌غرب است. همچنين، 15٪ گسترش از سال 2005 در زمين‌های نامطلوب بوده است.
واژگان کلیدی
توسعة شهری، جهت بهينة توسعه، سيستم اطلاعات مکاني، تاپسيس

جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/23089

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید