ارزيابي تخمين حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از GIS و اندازه گيري زميني

ارزيابي تخمين حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از GIS و اندازه گيري زميني

ارزيابي تخمين حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي با استفاده از GIS و اندازه گيري زميني


 1. شبکه جاده در جنگل به عنوان ابزار اصلي مديريت و از عمده سرمايه گذاري هاي طرح هاي جنگلداري محسوب مي شود. لذا استفاده از ابزارهاي مختلف در جهت كاهش هزينه ها امري ضروري است. برآورد حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي شبكه جاده يكي از بخش هاي وقت گير در مراحل مختلف تهيه پروژه جاده هاي جنگلي است كه مي تواند به عنوان مشخصه اي مهم در هزينه ساخت جاده مطرح باشد و به عنوان معياري براي ارزيابي گزينه هاي شبكه جاده بكار گرفته شود. هدف از اين پژوهش استفاده از سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي در برآورد حجم عمليات خاكبرداري و خاكريزي شبكه جاده و بررسي ميزان تطابق آن با واقعيت زميني است. اين مطالعه در سري چلير جنگل خيرود صورت گرفت. ابتدا مدل ارتفاعي رقومي تهيه و به منظور فراهم كردن اطلاعات مورد نياز به كار رفت. سپس شبكه جاده با استفاده از ضميمه PEGGER در نرم افزار ArcView، بر اساس اصول فني و نيازهاي جنگلداري طراحي شد. پس از آن حجم عمليات خاكي شبكه جاده طراحي شده، در محيط GIS محاسبه شد. براي ارزيابي صحت حجم عمليات خاكي محاسبه شده در محيط GIS، شبكه جاده در جنگل پياده و در فواصل 100 متري، شيب عرضي دامنه برداشت شد. پس از ترسيم 115 پروفيل عرضي برداشت شده در 11.4 كيلومتر مسير جاده، حجم عمليات خاکي به روش هاي دستي و رقومي محاسبه و مورد مقايسه آماري قرار گرفت. نتايج حاصل از اعمال آزمون t جفتي اختلاف معني داري را بين حجم عمليات خاکي محاسبه شده در دو روش نشان داد.
  واژگان کلیدی
  طراحی شبکه جاده، حجم عملیات خاکی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، مدل ارتفاغی رقومی، پروفیل عرضی
  برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
  https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=138230
 2. آموزش کاربردی GIS وRS

  همراه با فیلم و کتاب

  همراه با پروژه های کاربردی

  مدرس:

  دکتر سعید جوی زاده

  تلفن ثبت نام:

  09382252774

  آدرس وب سایت:

  https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید