ارزيابي توان محيط زيست حوضه آبخيز زاخرد براي توسعه شهري با استفاده از GIS

ارزيابي توان محيط زيست حوضه آبخيز زاخرد براي توسعه شهري با استفاده از GIS

ارزيابي توان محيط زيست حوضه آبخيز زاخرد براي توسعه شهري با استفاده از GIS


ارزيابي توان اكولوژيكي سرزمين به عنوان هسته مطالعات محيط زيست و به مشابه پيشگيري و حتي درمان بحران هاي زيست محيطي به شمار مي رود. از اين رو پيش از اجراي توسعه، تعيين توان اكولوژيک سرزمين براي كاربري هاي مختلف ضروري است.
حوضه آبخيز زاخرد با وسعتي معادل 82.23 كيلومتر مربع در قسمت شمال غرب شهرستان شيراز و شرق شهرستان كازرون در استان فارس واقع شده است.
اين حوضه در فرآيند افزايش جمعيت قرار دارد و ضروري است كه قبل از هر گونه بارگذاري توسعه در آن مورد مطالعات توان سنجي محيطي قرار گيرد.
در ارزيابي حوضه زاخرد از روش Mc Harg، مدل اكولوژيكي توسعه شهري مخدوم 1380 و ابزار GIS استفاده شده است. در قالب اين فرآيند، ابتدا منابع منطقه (اكولوژيكي و اقتصادي – اجتماعي) شناسايي گرديد. سپس با تلفيق و روي هم گذاري لايه هاي اطلاعاتي در سامانهArcview نقشه يگان هاي اكولوژيكي منطقه به همراه جدول ويژگي هاي واحد، ايجاد و نسبت به ارزيابي توان منطقه اقدام و مناطق مستعد براي توسعه شهري مشخص گرديد.
واژگان کلیدی
ارزیابی توان محیط زیست، حوزه زاخرد، توسعه شهری، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144054

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید