ارزيابي توزيع فضايي پارک هاي شهري تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (روش تطبيقي تحليل شبکه و بافرينگ)

ارزيابي توزيع فضايي پارک هاي شهري تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (روش تطبيقي تحليل شبکه و بافرينگ)

ارزيابي توزيع فضايي پارک هاي شهري تبريز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS (روش تطبيقي تحليل شبکه و بافرينگ)


امروزه مفهوم شهرها بدون فضاي سبز در اشکال گوناگون آن، غير قابل تصور است. فضاي سبز در شهرها، به ويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي، داراي عملکردهاي مختلفي مي باشند. بنابراين فضاي سبز از يکسو موجب بهبود وضعيت زيست محيطي شهرها شده، از سوي ديگر شرايط مناسبي را براي گذران اوقات فراغت شهروندان مهيا مي سازد. نمي توان از اهميت و نقش فضاي سبز شهري در حيات و پايداري آنها و تاثيرات فيزيکي و طبيعي آن در سيستم شهري و بازدهي هاي مختلف اکولوژيکي، اقتصادي و اجتماعي آن چشم پوشي نمود. با اين رويکرد فضاي سبز شهري را مي توان به عنوان مکان هاي بيروني با مقادير برجسته اي از حيات گياهي و وجود عمده اي از مناطق شبه طبيعي تعريف نمود. مجموع پارک هاي شهري در تبريز به احتساب پارک هاي در حال احداث 1174 هکتار است که در مقايسه با ديگر شهرها در ايران نسبتا بزرگ مي نمايد. اگر چه اين اندازه ممکن است مطلوب به نظر آيد اما بيشتر پارک هاي در حال احداث در بيرون از مناطق شهري مکان يابي شده اند. و شعاع دسترسي ساکنان شهر به اين پارک ها به يک اندازه نيست. بنابراين فرصت براي ديدار از آنها به حداقل مي رسد. در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل شبکه در محيط GIS نحوه دسترسي معابر به پارک هاي شهري تحليل شده و نتايج با روش تحليل بافرينگ در محيط GIS تحت Spatial Analyzes مقايسه شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد که در تحليل ساده بافرينگ در محيط GIS مساحت سرويس دهي پارک هاي شهري 11130 هکتار است که حدود 74% از کل شهر را تحت پوشش قرار مي دهد. و مجموع سرويس دهي پارک هاي شهري در تحليل شبکه 3127 هکتار (حدود 20% از کل شهر) است که حدودا 1/3 سرويس دهي پارک هاي شهري در روش بافرينگ است. اين اختلاف بين قابليت سرويس دهي واقعي و انتزاعي در روش تحليل شبکه و بافرينگ عمدتا ناشي از مکان يابي نامناسب پارک هاي شهري است. چنانچه در اين پژوهش نيز مشهود است بررسي موقعيت واقعي پارک هاي شهري با روش تحليل شبکه در محيط GIS رويکردي هدايت شده، بهينه و روشي عملي در فهم و مديريت فضاي پارک هاي شهري است. زيرا که شعاع دسترسي جزو مهمترين فاکتورها در برنامه ريزي شهري به شمار مي آيد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=205135

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید