امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در دشت نيشابور با استفاده از GIS

امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در دشت نيشابور با استفاده از GIS

امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران در دشت نيشابور با استفاده از GIS


زعفران به عنوان گرانبهاترين محصول کشاورزي و دارويي جهان از جمله گياهاني است که با توجه به مقاومت خود در برابر خشکي، نقش قابل توجهي در وضعيت اقتصادي و اجتماعي مناطق خشک و نيمه خشک خراسان جنوبي و مرکزي پيدا کرده است. از سويي ديگر درآمد نسبتا خوب اين محصول، دوره کوتاه کشت و نياز آبي محدود، کشاورزان منطقه نيشابور را بر آن داشته است تا بدون توجه به قابليتها و پتانسيلهاي طبيعي اراضي دشت نيشابور به کشت اين گياه روي آورند که اين امر به وجود آورنده مشکلات و همچنين بازده نداشتن خوب محصول شده است. به اين منظور در اين مقاله نواحي مستعد کشت زعفران با استفاده از نقشه هاي سطوح ارتفاعي، شيب، قابليت اراضي، عمق خاک، دسترسي به آبهاي سطحي و زيرزميني و آستانه هاي دمايي موثر در کشت زعفران در دشت نيشابور در محيط GIS شناسايي شده است. در همين راستا پس از تهيه نقشه هاي فوق با استفاده از مدلهاي وزن دهي رتبه اي، نسبتي و مقايسه زوجي به وزن دهي و تلفيق نقشه ها پرداخته و نقشه امکان سنجي نواحي مستعد کشت زعفران با تلفيق لايه ها در هر مدل تهيه شد. در پايان بر اساس مدل نسبتي به عنوان مدل بهينه، نقشه نهايي به دست آمد. نتيجه حاصل نشان مي دهد که 2146 کيلومتر مربع از اراضي دشت داراي استعداد بسيار خوب براي توسعه کشت زعفران مي باشند که در حال حاضر کاربري اين اراضي به کشت ديم، کشت آبي، مراتع نيمه متراکم و مراتع متراکم اختصاص دارد. با تغيير اين اراضي به کاربري کشت زعفران مي توان توسعه اقتصادي و ارزش افزوده را براي اين منطقه رقم زد.
واژگان کلیدی
امکان سنجی، دشت نیشابور، زعفران، اقلیم، سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=76277

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید