بررسي روش هاي وزن دهي اطلاعات مكاني در GIS (مطالعه موردي: تهيه نقشه پتانسيل معدني)

بررسي روش هاي وزن دهي اطلاعات مكاني در GIS (مطالعه موردي: تهيه نقشه پتانسيل معدني)

بررسي روش هاي وزن دهي اطلاعات مكاني در GIS (مطالعه موردي: تهيه نقشه پتانسيل معدني)


اكتشاف معادن جديد داراي اهميت زيادي براي انسان هاست. سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) مي توانند به شكل موثري در جمع آوري، وزن دهي، تجزيه و تحليل و نمايش اطلاعات مكاني در جهت كمك به فرايندهاي اكتشافي عمل كنند. موفقيت اكتشافات معدني بستگي زيادي به عواملي چون تعيين عناصر تاثيرگذار، تعيين ميزان تاثير آنها و تعيين مدل هاي مناسب براي تلفيق عناصر مذكور دارد. هنگام تلفيق اطلاعات به منظور نشان دادن ميزان اهميت نسبي اين عوامل، از اعدادي به نام وزن استفاده مي شود و اين اعداد تاثير مستقيم و بسزايي در نتايج هر مدل تلفيق اطلاعات دارند.
روش هاي وزن دهي به دو دسته عمده دانش ـ مبنا و داده ـ مبنا تقسيم مي شوند. در اين مقاله، دو روش وزن دهي معرفي شده و مورد ارزيابي قرار گرفته اند كه عبارت اند از: پردازش تحليلي سلسله مراتب و شبكه هاي عصبي مصنوعي، كه روش نخست در زمره روش هاي دانش ـ مبنا جاي دارد و روش دوم در حوزه روش هاي داده ـ مبنا قرار مي گيرد.
به منظور ارزيابي مدل ها، اطلاعات يك كانسار مس در علي آباد يزد مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات اكتشافي اين كانسار شامل مطالعات زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي به همراه 26 چاه اكتشافي حفر شده در قالب نقشه هاي مختلف، آماده شد و براي وزن دهي مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه هر روش مورد استفاده، تهيه نقشه پتانسيل معدني است.
در آزمون روش ها، روش شبكه هاي عصبي مصنوعي، روش دقيق تري برشمرده شده است، زيرا اين روش توانست پتانسيل ماده معدني را در تمامي چاه ها به درستي پيش بيني كند، در حالي كه موفقيت روش پردازش تحليلي سلسله مراتب در اين زمينه حدود 88 درصد بوده است. اين تحقيق نشان داد كه شبكه هاي عصبي مصنوعي قابليت انطباق پذيري زيادي با داده ها دارند.
واژگان کلیدی
سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، وزن دهی، داده-مبنا، دانش-مبنا، پتانسیل معدنی
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=121582

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید