بررسي سازوکار هندسي گسل هاي منطقه ژئوترمال شمال غرب سبلان با استفاده از فناوري GIS

بررسي سازوکار هندسي گسل هاي منطقه ژئوترمال شمال غرب سبلان با استفاده از فناوري GIS

بررسي سازوکار هندسي گسل هاي منطقه ژئوترمال شمال غرب سبلان با استفاده از فناوري GIS


منطقه ژئوترمال شمال غرب سبلان، مجموعه اي از ساختارهاي زمين ساختي به ويژه شکستگي هاي گوناگون را در خود جاي داده است. بررسي آماري خطواره هاي استخراج شده بر اساس تفسير تصاوير ماهواره اي، نشان دهنده چهار روند غالب W-E, NW-SE, NNW-SSE, WNW-SES مي باشد. اين روندها سازگار با راستاي گسل هاي منطقه هستند. اين گسل ها با روندهاي غالب N90-110o, N120-130o, N30-50o به همراه ساير روندهاي فرعي در جنوب و جنوب غربي کوه سبلان، موجبات تشکيل دره موئيل را فراهم آورده اند. گسل هاي مذکور، که داراي سازوکار امتدادلغز مي باشند، در اکثر موارد شيب تندي دارند، لذا مي توانند تا اعماق ادامه داشته و از اين نظر در انتقال جريان هاي زيرزميني آب تاثير به سزايي داشته باشند.
واژگان کلیدی
ژئوترمال، سبلان، تصاویر ماهواره ای، گسل های امتداد لغز، دره موئیل
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=131418

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید