بررسي مدل کاربردي طراحي جاده هاي جنگلي با تلفيق روش معمول طراحي و استفاده از GIS

بررسي مدل کاربردي طراحي جاده هاي جنگلي با تلفيق روش معمول طراحي و استفاده از GIS

بررسي مدل کاربردي طراحي جاده هاي جنگلي با تلفيق روش معمول طراحي و استفاده از GIS


طراحي شبکه جاده هاي جنگلي از زمان هاي گذشته تاکنون به روش سنتي در طرح هاي جنگلداري کشورمان انجام گرفته است. امروزه بسياري از دانشمندان از ابزارهاي جديد مانند GIS و نرم افزارهاي جانبي ديگر براي تعيين مسير پيشنهادي جاده استفاده مي نمايند. اين تحقيق به دنبال تهيه مسير هادي جاده هاي جنگلي با استفاده از تلفيق GIS با روش سنتي مي باشد، که علاوه بر در نظر گرفتن شرايط زيست محيطي، فني و اکولوژيکي جنگل، امکان استفاده از تجربه کارشناسان سنتي را هم فراهم مي کند. به اين منظور ابتدا داده ها و نقشه هاي مورد نياز تهيه و ارزش گذاري شدند و در نرم افزار Expert Choice ضريب اهميت هر لايه بدست آمد. و با روي هم گذاري آن ها نقشه توان براي جاده سازي حاصل شد. سپس با تلفيق جاده سنتي با نقشه توان براي جاده سازي نقاط ضعف و قوت طراحي مسير به شيوه سنتي ارزيابي گرديد. نتايج نشان داد تيپ پوشش درختي، جهت جغرافيايي و تراس هاي طبيعي مورد تاثير چنداني در طراحي نداشته است. بنابراين براي از بين بردن اين نقيصه، سه لايه مورد نظر در سيستم اطلاعات جغرافيايي با نقشه توپوگرافي ترکيب گرديده و کارشناس سنتي با استفاده از اين نقشه اقدام به طراحي مسير جاده به روش دستي نمود. در مرحله بعد با تلفيق مسير طراحي شده و نقشه توان براي جاده سازي ارزيابي فني شبکه جاده پيشنهادي به دو روش بکموند و تن در کيلومتر اصلاح شده انجام شد. نتايج نشان داد که شبکه جاده پيشنهادي (با تراکم 10.67 و درصد شبکه بندي 81.6) مناسب تر است. همچنين ضريب تن در کيلومتر براي شبکه جاده پيشنهادي (6702637410) بدست آمد که نسبت به جاده سنتي با ضريب (8787879972) کمتر بوده و مناسب تر است.

واژگان کلیدی

طراحی جاده های جنگلی، کاربرد، روش بکموند

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=171843

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید