بررسي نقش مرفولوژي و خاک بر پوشش گياهي با استفاده از GIS ( مطالعه موردي: بخشي از مراتع حوضه واز)

بررسي نقش مرفولوژي و خاک بر پوشش گياهي با استفاده از GIS ( مطالعه موردي: بخشي از مراتع حوضه واز)

بررسي نقش مرفولوژي و خاک بر پوشش گياهي با استفاده از GIS ( مطالعه موردي: بخشي از مراتع حوضه واز)


چکيده مراتع حوضه واز در مساحتي معادل پانصد هزار هکتار در استان مازندران واقع شده است. اين تحقيق به منظور تعيين ارتباط پوشش گياهي با خاک و واحدهاي مرفولوژي در بخشي از اين مراتع انجام پذيرفته است. با محاسبه و تعيين نقشه هاي شيب، جهت و ارتفاع منطقه و هم پوشاني اين نقشه ها با استفاده از GIS 25 واحد کاري به عنوان پايه و مبناي نمونه برداري پوشش گياهي و خاک بدست آمد. فاکتورهاي خاک از قبيل ازت، ماده آلي، pH، EC، بافت و ساختمان همراه با پارامترهاي پوشش گياهي (تاج پوشش و تراکم) براي تعدادي از گونه هاي مرتعي تعيين گرديد. بررسي اثر هر يک از عوامل مرفولوژي بر پارامترهاي پوشش گياهي نشان مي دهد که جهت، شيب و ارتفاع بر تغييرات درصد پوشش تاجي و تراکم گونه هاي مورد مطالعه تاثير دارد. البته ميزان اين تاثير بسته به نوع پوشش متفاوت است. در بررسي عوامل ادافيكي بر روي گونه هاي گياهي مشخص گرديد كه EC، pH و رس به ترتيب بيشترين اثر را بر روي پوشش تاجي و EC، رس، نيتروژن و pH بيشترين تاثير را بر روي تراکم اغلب گونه ها دارند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=58225

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید