بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان به کمک RS و GIS

بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان به کمک RS و GIS


با توجه به اهميت موضوع فرسايش و رسوب، لازمه برنامه ريزي و اتخاذ تصميم براي مديريت آنها، آگاهي از ميزان فرسايش و توليد رسوب، شناسايي مناطق بحراني و اولويت بندي آنها براي اجراي برنامه ها و اقدامات آبخيزداري است. براي بررسي وضعيت فرسايش در استان لرستان و جهت اجراي مدل EPM ابتدا با استفاده از فناوري هاي نوين RS و GIS، از لايه هاي واحدهاي اراضي، حساسيت زمين شناسي و کاربري اراضي، واحدهاي كاري به صورت رقومي تهيه و بازديدهاي صحرايي انجام و خصوصياتي از جمله نوع كاربري و ضريب استفاده از زمين، شدت و اشكال فرسايش تعيين شد. ضريب حساسيت سنگ و خاک از طريق طبقه بندي ارائه شده توسط گروه زمين شناسي، شيب توسط مدل رقومي ارتفاع (DEM)، متوسط درجه حرارت از طريق نقشه خصوط هم دما و همچنين ميانگين سالانه بارندگي از طريق نقشه خطوط همباران کشور استخراج گرديد. بر اساس دستورالعمل مدل، نقشه ضريب فرسايش (Z) و سپس فرسايش ويژه (Wsp) تهيه و ميزان فرسايش در سطح استان برآورد شد. لايه بدست آمده طبقه بندي و نقشه طبقات شدت فرسايش بدست آمد. اين نقشه با لايه هاي پايه مقايسه و ميزان ارتباط بررسي شد. نتايج نشان مي دهد ميانگين ضريب فرسايش 0.58، ميانگين شدت فرسايش 13.9 تن در هکتار و 54.5 درصد از سطح استان در طبقه فرسايش زياد قرار دارد. عمده مناطق داراي اولويت جهت برنامه ريزي و حفاظت خاک و منابع طبيعي در جنوب و جنوب غرب استان پراکنده است. مناطقي که فعلا شرايط مناسبي دارند در شرق استان واقع شده است.
واژگان کلیدی
اولویت بندی، رسوب، فرسایش، لرستان، مدل، EPM
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=168381

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید