بررسي ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي مجرمين مواد مخدر در مناطق شهرداري اهواز با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني GIS

بررسي ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي مجرمين مواد مخدر در مناطق شهرداري اهواز با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني GIS

بررسي ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي مجرمين مواد مخدر در مناطق شهرداري اهواز با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني GIS


هدف: تحقيق به بررسي ساختار اجتماعي و فرهنگي جرائم مواد مخدر در مناطق شهرداري اهواز با استفاده از سيستم اطلاعات مکاني مي پردازد.
روش: جامعه آماري شامل مجرمين مواد مخدر در سال 1392 در کانون اصلاح و تربيت اهواز مي باشد و از آزمون هاي آماري و نموداري از جمله آزمون هاي مرکز متوسط، آزمون بيضي انحراف معيار، روش درون يابي (آزمون تراکم کرنل) استفاده شد.
يافته ها: مهمترين مراکز بزهکاري مواد مخدر در مناطق هم مرز با محدوده اسکان غير رسمي مثل مناطق کوت عبدالله، لشکرآباد و خشايار (مناطق 5 و 6 شهري اهواز) هستند. همچنين بين ميزان بي سوادي و تراکم جمعيت، جرم خيز بودن مناطق رابطه مستقيم وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: تحليل مکاني بزه يا کيفرشناسي جغرافيايي مي تواند ابزار سياستگذاري انتظامي و امنيتي در مبارزه با مواد مخدر باشد
.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=266638

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید