بررسي و تعيين توان اکولوژيک استان مرکزي از نظر کشاورزي و مرتع داري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي و تعيين توان اکولوژيک استان مرکزي از نظر کشاورزي و مرتع داري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

بررسي و تعيين توان اکولوژيک استان مرکزي از نظر کشاورزي و مرتع داري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)


بررسي و تعيين توان اکولوژيک استان مرکزي از نظر کشاورزي و مرتع داري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

الگوي نامناسب استفاده از سرزمين و تغييرات شديد در کاربري سرزمين باعث پيدايش بحران هاي زيست محيطي از جمله تخريب و آلودگي منابع آب و خاک، پيشروي رو به گسترش بيابانها، فرسايش خاک، شور و اسيدي شدن آن، کاهش تنوع زيستي و استعداد و قابليت بهره وري سرزمين گرديده است. در اين تحقيق توان اکولوژيک استان مرکزي که اولين و مهمترين قسمت فرآيند آمايش سرزمين مي باشد مورد ارزيابي قرار گرفت. ابتدا نقشه هاي پايه استان شامل توپوگرافي در مقياس 1.25000، زمين شناسي، خاک شناسي، پوشش گياهي، اقليم، سنگ شناسي، منابع آب و.جمع آوری گرديد و سپس با ايجاد مدل رقومي ارتفاع و نقشه شکل زمين براي کل پهنه استان مرکزي و همينطور نقشه يگان هاي زيست محيطي پايه 1، 2 و 3 ، نسبت به تعيين کاربري هاي کشاورزي در 7 طبقه توان اقدام گرديد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد که از مجموع 2921364.6 هکتار مساحت استان مرکزي که در15000 واحد اکولوژيک شناسايي گرديده است، 121689.5 هکتار معادل 4.16% به کشاورزي با توان درجه 1، 191634.77 هکتار معادل 6.55% به کشاورزي با توان درجه 2، 615791.5 هکتار معادل 21.07% به کشاورزي با توان درجه 3، 569834.8 هکتار معادل 19.5% به کشاورزي با توان درجه 4 يا مرتع داري با توان درجه 1، 1170699.6 هکتار معادل 40% به کشاورزي با توان درجه 5 يا مرتع داري با توان درجه 2، 188381.18 هکتار معادل 6.44% به کشاورزي با توان درجه 6 يا مرتع داري با توان درجه 3 و 63233.2 هکتار معادل 2.16% به کشاورزي با توان درجه 7 يا مرتع داري با توان درجه 4 که به طور عمده در مناطق با پوشش گياهي بسيار تنک و يا خالي از پوشش گياهي و در شيب هاي بسيار تند و صخره اي واقع شده است اختصاص يافته است.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=83796

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید