بررسي پراکنش BTEX در منطقه صنعتي زرقان به کمک GIS

بررسي پراکنش BTEX در منطقه صنعتي زرقان به کمک GIS


زرقان در 25 کيلومتري شمال شرقي شيراز همواره تحت تاثير آلاينده هاي متعددي واقع شده است. بنزن، تولوئن و اگزيلن از آلاينده هاي مهم هوا به شمار مي روند. منابع آلاينده در اطراف زرقان سهم مهمي در ايجاد اين آلاينده ها دارند. در اين مطالعه 10 ايستگاه انتخاب و از طريق جاذب هاي استاندارد شده گروه بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و اگزيلن (BTEX) به روش پسيو نمونه برداري شدند. نمونه ها پس از دو هفته تماس با هواي محيط جمع آوري و به آزمايشگاه ارسال شدند. با استفاده از نتايج حاصل و موقعيت جغرافيايي محل هاي نمونه برداري به کمک نرم افزارArcGIS و درون يابي به روش هاي مختلف، غلظت آلاينده ها در نقاط ديگر شهر پيش بيني و با استاندارد مقايسه شد. نتايج نشان دادند که غلظت تولوئن، اتيل بنزن و اگزيلن در مناطق مسکوني کمتر از حد مخاطره آميز براي سلامت انسان است. تصاوير به دست آمده از اين درون يابي ها غلظت نسبتا زياد بنزن در حد mg/m3 21.5 در شعاع 1.5 کيلومتري از پالايشگاه را نشان داد. مدل هاي GIS و رگرسيون بين نسبت غلظت آلاينده هاي BTEX در ايستگاه ميدان امام (حاشيه کوه) و غلظت آن در پالايشگاه ارتباط مستقيم و خطي (ضريب رگرسيون 0.98) را نشان داد که اين احتمال را که منشا اصلي BTEX پالايشگاه شيراز باشد قوت بخشيد، اما تاثير بزرگراه و شهرک صنعتي در مناطق مسکوني ناچيز است. همچنين، محاسبات نشان داد تراکم گازها در زرقان متناسب با وزن مولکولي آن هاست و عموما آلاينده هاي سنگين تر قادر به عبور از ارتفاعات صخره اي مجاور شهر نيستند و در نتيجه غلظت اين آلاينده ها در شهر، متراکم و بيشتر مي شود. پايش اين گاز در زرقان و دانستن سهم منابع مختلف آلاينده و شعاع پراکنش اين آلودگي از طريق هر منبع در مديريت و کنترل آلودگي هوا مهم است.
واژگان کلیدی
درون یابی، زرقان، نمونه برداری پسیو، BTEX، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=245634

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید