بهينه سازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري با الگوريتم ژنتيک و GIS (مطالعه موردي: منطقه 6 تهران)

بهينه سازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري با الگوريتم ژنتيک و GIS (مطالعه موردي: منطقه 6 تهران)

بهينه سازي ايستگاه هاي اتوبوس شهري با الگوريتم ژنتيک و GIS (مطالعه موردي: منطقه 6 تهران)


طراحي ايستگاههاي اتوبوس يه صورت استاندارد، از جمله موارد مهمي هست که باعث پهلوگيري مناسب اتوبوس در ايستگاهها، کاهش زمان پياده و سوار شدن مسافران و تاثير منفي کمتر اين سيستم بر تردد ساير وسايل نقليه مي شود. در اين تحقيق سعي گرديد تا مکان هاي مناسب جهت ايجاد ايستگاه هاي کانديد اتوبوس درون شهري در منطقه 6 تهران با توابع GIS و تصميم گيري تحليل شبکه ANP، شناسايي شده و با استفاده از الگوريتم ژنتيک و توابع هدف، اقدام به بهينه سازي ايستگاه هاي کانديد شد. جهت افزايش دقت تحقيق، منطقه مورد مطالعه به دو پهنه تمرکز قوي و ضعيف از مراکز خدماتي و تجاري تقسيم شد. نتايج نشان داد با توجه به طول شبکه و استاندارهاي فواصل ايستگاه، منطقه 6 نياز به 306 تا 208 ايستگاه دارد که از ميان 291 ايستگاه کانديد، 247 ايستگاه و از 212 ايستگاه موجود نيز 147 ايستگاه بهينه تعيين شدند و مي توانند ميزان پوشش تقاضاي مراکز جمعيتي و مراکز جاذب را حداکثر کنند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=485415

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید