تحليل فضايي جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS)

تحليل فضايي جرم در شهرکرج (با استفاده از GIS)


با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنايت کشور در مقايسه با ساير کشورهاي جهان به ويژه در شهرکرج به عنوان بزرگ ترين اقمارشهر کشور در اين مقاله سعي شده تا ضمن تحليل فضايي جرايم و شناسايي مکان هاي جرم خيز و محل سکونت مجرمين در سطح شهرکرج، به ارزيابي شرايط مکاني شهر و حوزه هاي جرم در رفتار و فعاليت هاي غير قانوني بپردازد. در اين بررسي از روش هاي تحليل همبستگي و فرصت هاي جرم بر اساس نمونه گيري طبقه اي تصادفي استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ارتکاب جرايم و ويژگي هاي محل وقوع جرم مثل تاريکي و خلوتي محيط ارتباط معناداري وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعيت و افزايش تعداد مهاجرين به شهر کرج به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل مي کند. اين پديده در مناطق حاشيه نشين شهر کرج سبب افزايش ميزان جرايم شده است.
واژگان کلیدی
جغرافیای اجتماعی، بخش حاشیه نشین، تحلیل فضایی، جرم، شهر کرج.
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=118775

آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید