تحليل پراکنش فضايي پارک هاي منطقه يک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

تحليل پراکنش فضايي پارک هاي منطقه يک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

تحليل پراکنش فضايي پارک هاي منطقه يک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS


امروزه عدالت اجتماعي بيشتر از هر موضوعي در مديريت شهري اهميت دارد و مي تواند همه جنبه هاي زندگي شهروندان را تحت تاثير قرار دهد. از ديدگاه عدالت اجتماعي يکي از اهداف مهم برنامه ريزي شهري دسترسي و بهره وري عادلانه همه شهروندان به کاربري ها و خدمات عمومي است و بايستي مکانيابي کاربري ها و فضاهاي شهري به گونه اي باشد که تمامي شهروندان به راحتي به اين کاربري ها دسترسي داشته باشند. از کاربري هاي مهم مي توان به فضاهاي سبز شهري اشاره نمود و با توجه به فشارهاي روحي – رواني حاکم بر ساکنان شهرها که عمدتا ناشي از پيامدهاي زندگي شهري است، برنامه ريزان و مديران شهري، ايجاد و توسعه اين کاربري را در سطح شهرها براي رها شدن از خستگي هاي ناشي از مشکلات شهري و گذران اوقات فراغت شهروندان تجويز مي نمايند. موضوع اين پژوهش بررسي و تحليل توزيع فضايي پارک هاي منطقه يک شهر کرمانشاه است و با ارزيابي چگونگي توزيع فضايي و برخورداري ساکنان از سرانه اين فضاها قصد دارد کمبودها، نحوه توزيع فضايي، ميزان دسترسي و نقاط ضعف و قوت آن را مورد بررسي قرار دهد. در اين بررسي ميزان سرانه پارک هاي تجهيز شده در محدوده مورد مطالعه با سرانه استاندارد فضاي سبز در سطوح مختلف مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته و کمبودها مشخص گرديده است و در محيط GIS شعاع عملکردي اين کاربري در مقياس هاي همسايگي، محله اي، ناحيه اي و منطقه اي مورد بررسي قرار گرفته است. از ترکيب محدوده کارکردي با کل جمعيت ساکن در منطقه مورد اشاره ميزان جمعيت داخل و خارج از محدوده عملکردي مشخص و چگونگي دسترسي ساکنان به پارک ها تعيين شده است. نتيجه اين پژوهش کمبود سرانه فضاي سبز شهري در منطقه يک شهر کرمانشاه را محرز نموده اما از سوي ديگر ساکنان اين منطقه تقريبا دسترسي مناسبي به اين فضاها دارند. در نهايت با توجه به محدوديت زمين جهت ايجاد پارک در سطح محدوده، راهکارهايي براي بهره مندي بيشتر ساکنان از اين فضاها و نقش کليدي آنها در توسعه و نگهداري اين فضاها پيشنهاد گرديده است.
واژگان کلیدی
فضای سبز، سرانه، دسترسی، GIS، منطقه یک شهر کرمانشاه

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=171183

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید