تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای

آموزش سنجش از دور

این تحليل در مواقعي به کار گرفتـه مي­شود که هـدف، مشخص کردن وضعیت خوشـه­بندی پدیده­ها در فواصـل مختلف جغرافیایی است (بیلی[1] و همکاران، 1995). به عبارت دیگر پاسخ به اين سوال که “اگر پديده مورد بررسی در یک محدوده کوچکتر دارای الگوی مشخصی باشد آيا در محدوده بزرگتر نیز همان الگو را داراست يا خير؟” هدف اصلي تحليل خوشه­اي چندفاصله­اي مي­باشد. با استفاده از نمودار نشان داده شده در شکل 9-6 بهتر مي­توان مفهوم خوشه­بندي چندفاصله­اي را متوجه شد.

در اين نمودار محور افقي، نشاندهنده فواصل عوارض (نقاط نمونه­برداري شده) از يکديگر مي­باشد. خط مورب پررنگ بیانگر الگوی فضايي پيش­بيني شده براي پدیده مورد بررسی است و خطوط خط چین که در قسمت بالا و پایین الگوی تصادفی مشخص شده نيز نشاندهنده سطوح اطمینان بالا و پایین برای الگوی تصادفی مي­باشند. به عبارت دیگر الگوی تصادفی در

و………….

ادامه مطلب در کتاب: جغرافیای محاسباتی

مولفین: سعید جوی زاده، ساره حدادی

انتشارات آکادمیک، 1398

تلفن تماس سفارش کتاب: 07132341477-09382252774

سایت انتشارات: http://www.academicpress.co/

سایت آموزشی: http://crsgroup.ir

تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای، خوشه بندی، نمونه برداری، الگوی فضایی، همبستگی، رگرسیون، طبقه ­بندی مکانی ، درونيابي ، داده­هاي گسسته، داده های منفصل، فراوانی نسبی، فراوانی مطلق، روش تنظیم جدول فراوانی، جدول توزیع فراوانی، فراوانی، طبقه بندی، طبقه بندی دادهها با روش آماری، طبقه بندی دادهها با روش غیر مکانی، جغرافیای محاسباتی، داده های مکانی، آمار فضایی، زمین آمار، آمار، جغرافیا، سعید جوی زاده، موسسه چشم انداز، درون یابی، آماره موران، خودهمبستگی فضایی، درونیابی، روش های آماری، شاخص های آماری، روش آماری غیر مکانی، طبقه ­بندی داده­ها،

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید