تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور

تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور

تعيين رويشگاه بالقوه گونه گون زرد با استفاده از تلفيق GIS و سنجش از دور


مراتع از مهم ترين منابع تجديدشونده هستند که متاسفانه در کشور ما به دلايل مختلف از جمله مديريت غيراصولي در معرض تخريب و نابودي قرار گرفته اند. يکي از مهم ترين راه هاي احياء مراتع تخريب شده، کاشت گياهان مرغوب در اينگونه مراتع است. اين تحقيق به منظور مکان يابي مناطق مناسب جهت کاشت گونه مرتعي مرغوب گون زرد و به صورت يک مطالعه موردي در حوضه آبخيز کرچمبوي جنوبي در شهرستان فريدن انجام شد. ابتدا نه مکان مرتعي متفاوت انتخاب گرديد و سپس تاثير عوامل مختلف اکولوژيک بر روي گونه مورد مطالعه توسط روش هاي مختلف آماري مورد بررسي قرار گرفت. در مرحله بعد لايه هاي رقومي نيازهاي اکولوژيکي گونه گون زرد توسط تکنيک هاي آماري و GIS تهيه شد. لايه اطلاعاتي رخنمون سنگي از داده هاي ماهواره IRS-P6 و به روش طبقه بندي نظارت شده توليد گرديد. سپس با توجه به خروجي هاي آناليز رج بندي، لايه هاي اطلاعاتي محيطي توسط منطق بولين و بر اساس نياز اکولوژيکي گونه گون استاندارد شد و هر کدام از اين لايه ها وزن خاصي تعلق گرفت. در نهايت با تلفيق لايه ها در غالب مدل تحليل سلسله مراتبي مناطق مناسب کاشت گونه مورد نظر به دست آمد و پس از طبقه بندي مجدد، نقشه طبقات پتانسيل رويشگاهي منطقه مطالعاتي توليد شد. نتايج به دست آمده نشان داد که از ميان عوامل محيطي مورد مطالعه، بر گونه گون زرد 11 عامل تاثيرگذارند که با اهميت ترين اين عوامل به ترتيب درصد آهک، آزيموت جهت شيب و متوسط بارش سالانه مي باشد.
واژگان کلیدی
سنجش از دور، سامانه های اطلاعات جغرافیایی، رج بندی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، گون زرد
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=128344

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید