تعيين مناطق فرونشست احتمالي دشت اردبيل با استفاده از GIS

تعيين مناطق فرونشست احتمالي دشت اردبيل با استفاده از GIS

تعيين مناطق فرونشست احتمالي دشت اردبيل با استفاده از GIS


دشت اردبيل با مساحت تقريبي 1097.23 کيلومترمربع در مختصات جغرافيايي 38°5’ تا 38°27’ عرض شمالي و 48°9’ تا 48°37’ طول شرقي، يک دشت ميانکوهي محسوب مي شود، که طي سال هاي اخير با افت چشم گير آب هاي زيرزميني مواجه شده است. جهت بررسي تغييرات به وجود آمده در حجم آبي آبخوان و ميزان افت آب هاي زيرزميني در کل دشت از داده هاي آماري چاه هاي مشاهده اي استفاده و با بهره گيري از فزار ARCGIS، نقشه هاي ايزوپيز و پهنه افت در منطقه مورد مطالعه ترسيم گرديد. نقشه هاي ترسيمي نشان دادند که بيشترين ميزان افت آب، در قسمت جنوب و جنوب شرقي منطقه اتفاق افتاده است. بر اساس نقشه پهنه بندي تهيه شده، 14 درصد از مساحت دشت در پهنه خيلي زياد افت، 29.73 درصد در پهنه زياد، 26.6 درصد در پهنه متوسط، 17.38 درصد در پهنه کم و 12.29 درصد در پهنه خيلي کم افت قرار مي گيرد. با تلفيق لايه هاي ميزان بارش، شيب، هيدرولوژي، ليتولوژي، ژئومورفولوژي، خاک، پوشش گياهي و عوامل انساني در محيط GIS، نقشه پيش بيني مناطق افت آب هاي زيرزميني در آينده به روش کوکريجينگ نقطه اي تهيه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين احتمال فرونشست دشت اردبيل در آينده به دليل برداشت بيش از حد منابع آب زيرزميني در قسمت جنوب شرق و غرب اتفاق خواهد افتاد.
واژگان کلیدی
دشت اردبیل، سوبسیدانس، پهنه بندی افت، ArcGIS، کوکریجینگ
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=212821

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید