توسعة شاخص‌های دما/ پوشش گیاهی جهت برآورد رطوبت خاک با استفاده از خطوط هم‌رطوبت به‌دست‌آمده از تصاویر سری زمانی سنجندة MODIS


توسعة شاخص‌های دما/ پوشش گیاهی جهت برآورد رطوبت خاک با استفاده از خطوط هم‌رطوبت به‌دست‌آمده از تصاویر سری زمانی سنجندة MODIS

رطوبت خاک در فرایندهای تعاملی بین جو و زمین و تغییرات جهانی اقلیم نقش مهمی ایفا می‌کند. در سه دهة گذشته، محققان بسیاری به تعیین رطوبت خاک، با استفاده از داده‌های سنجش از دوری، توجه داشته‌اند. روش‌های مثلثی و ذوزنقه‌ای از روش‌های سنجش از دوری‌اند که با ترکیب داده‌های حرارتی و مرئی، شاخصی برای میزان رطوبت را تعیین می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موارد تأثیرگذار در دقت این روش‌ها، ‌دقت تعیین لبه‌های خشک و مرطوب در نمودار پراکندگی دما/ پوشش گیاهی است. درنتیجه، ناتوانی در تعیین لبه‌های مذکور، در برخی روزها و شرایط، امکان استفاده از این روش‌ها را محدود می‌کند. هدف این مطالعه مطرح‌کردن روشی برای تعیین دقیق لبه‌های خشک و اشباع، در تمامی روزها و شرایط، با استفاده از تلفیق داده‌های سری زمانی دما و پوشش گیاهی است. به‌منظور تحقق این هدف، خطوط هم‌رطوبت به‌منزلة خطوطی معرفی می‌شوند که رطوبت در امتداد آن‌ها مقدار ثابتی است و برای تعیین لبه‌های خشک و مرطوب در هر روز به‌کار رفته‌اند. شاخص میزان رطوبت خاک پیشنهادی برای 28 روز در سال 2014، در منطقه‌ای از شهر مونیتوبا در کشور کانادا، با استفاده از ویژگی‌های دو خط انتخاب‌شده از میان خطوط هم‌رطوبت به‌دست‌آمده ازطریق داده‌های دمای سطح، دمای هوا و شاخص پوشش گیاهی سنجندة MODIS، محاسبه و با استفاده از داده‌های زمینی ایستگاه‌های رطوبت‌سنجی شبکة RISMA واقع در این منطقه، ارزیابی شده است. در تمامی 28 روز، تصویر شاخص پیشنهادی که معرف میزان رطوبت خاک است، به‌منزلة خروجی روش پیشنهادی به‌دست آمد. ضریب همبستگی شاخص به‌دست‌آمده با میزان رطوبت خاک در روزهای بدون پوشش گیاهی به 92/0 رسیده و این مقدار ضریب همبستگی، در روزهای با پوشش گیاهی انبوه، کمتر بوده است.

واژگان کلیدی
رطوبت خاک، سنجش از دور، روش مثلثی دما/ پوشش گیاهی، لبه‌های خشک و مرطوب فضای پراکندگی، خطوط هم رطوبت

جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/23086

مقالات داخلی و بین المللی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

MODISآموزش GIS در شیرازآموزش کاربردی GIS در شیرازآموزش کاربردی RS در شیرازایستگاه‌های رطوبت‌سنجیبرآورد رطوبت خاکبهترین کلاس GIS در تهرانبهترین کلاس GIS در شیرازپوشش گیاهیخطوط هم رطوبتداده‌های زمینیدکتر سعید جوی زادهرطوبترطوبت خاکروش مثلثی دما/ پوشش گیاهیسری زمانیسنجش از دورسنجندةشاخص‌های دماشبکة RISMAفیلم آموزشی GISکتاب آموزشی gisلبه‌های خشک و مرطوب فضای پراکندگیموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید