دوره آموزشی: برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین


دوره آموزشی:

برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین

Training course:

Spatian and Land Use Planning

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل

آدرس: شیراز، خیابان برق، کوچه یک

تلفن ثبت نام: 07132341477 – 09382252774

آدرس سایت: http://crsgroup.ir/

هدف: هدف از این آموزش آشنایی دانشجویان با تئوری ها، مدل ها و ابزار برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین و کاربرد عملی آنها در بهبود نتایج حاصل از تحلیل های مکانی مختلف میباشد.

عنوان سر فصل ها:

مدل های آمایش سرزمین

مقدمه و مبانی نظری آمایش

رویکردهای برنامه ریزی فضایی

اهداف و دیدگاه های آمایش سرزمین

مدل مخدوم

مدل قائو

مدل RIKS

مدل CLUE

مدل What if?

مدل های جامع حمل و نقل – کاربری زمین

مدل های تجمعی مبتنی بر جاذبه و برهمکنش مکانی

مدل های ریزشبیه سازی از قبیل(مدل های فعالیت-مبنا، مدل های عامل مبنا، مدل های مبتنی بر سلول های خودکار)

مروری بر مدل های مهم آمایش در ایران و سایر کشورها (فرانسه، هلند و آمریکا)

تخصیص کاربری اراضی

مدلسازی تناسب اراضی شامل تناسب فیزیکی، دسترسی، همسایگی و محدودیت ها

مدلسازی تقاضا شامل روش های آماری، روش های برنامه ریزی چند هدفه و فرمول ها و روابط تجربی

مدلسازی تخصیص اراضی شامل مدلسازی قوانین و ضوابط، روش های تعدیل تقاضا و متغیر زمان

تعریف و پیاده سازی سناریوهای مختلف تخصیص کاربری

مدلسازی تغییرات کاربری اراضی

مدلسازی تغییرات کاربری در سطح منطقه ای

مدلسازی تغییرات کاربری در سطح شهری

ارزیابی کاربری اراضی

ارزیابی کاربری در سطح منطقه ای

ارزیابی کاربری در سطح شهری

سیستم های حامی برنامه ریزی مکانی(spss)

اجزای PSS

تلفیق PSS و GIS

اجزای SPSS

انواع SPSS

قابلیت های SPSS

کاربردهای SPSS

طراحی و توسعه SPSS

مروری بر ابزارها و نرم افزارهای مرتبط در SPSS نمونه در سطح منطقه ای و شهری

دوره های کاربردی GIS و RS

آمایش  در GISابزار برنامه ریزی فضاییارزیابی کاربری اراضیاهداف آمایشبرنامه ریزی فضاییپیاده سازی سناریوهای تخصیص کاربریتخصیص کاربری اراضیتعریف سناریوهای تخصیص کاربریتناسب فیزیکی در GISدسترسی در GISدیدگاه های آمایشروابط تجربی در GISروش های آماری در GISروش های برنامه ریزی چند هدفه در GISروش های تعدیل تقاضا در GISرویکردهای برنامه ریزی فضاییضوابط در GISفرمول ها در GISمبانی نظری آمایشمتغیر زمان درGISمحدودیت ها در GISمدل  RIKSمدل CLUEمدل قائو در GISمدل مخدوم در GISمدل های آمایش در GISمدل های آمایش در آمریکامدل های آمایش در ایرانمدل های آمایش در فرانسهمدل های آمایش در هلندمدل های برهمکنش مکانیمدل های تجمعی در GISمدل های ریزشبیه سازیمدل های عامل مبنا در GISمدل های فعالیت-مبنا در GISمدل های مبتنی بر سلول های خودکار GISمدلسازی تغییرات کاربری اراضیمدلسازی تغییرات کاربری در سطح شهریمدلسازی تغییرات کاربری در سطح منطقه ایمدلسازی تقاضا در GISمدلسازی تناسب اراضیمدلسازی قوانین در GISمقدمه آمایشهمسایگی در GIS

10 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید