دوره آموزشی :

هوش محاسباتی در GIS

Training course:

Computational Intelligence in GIS

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

مولف کتاب های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS)

موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس:

شیراز-خیابان برق-کوچه یک

سرفصل دوره آموزشی:

 توپولوژی

تعریف توپولوژی

روابط مکانی  و انواع آن

روابط توپولوژی

مناطق توپولوژی و استخراج روابط توپولوژی

توپولوژی مکانی

مثال هایی از کاربرد توپولوژی در اطلاعات مکانی

گراف

تعریف گراف

انواع گراف

انواع دور

انواع گذر

گشت و مسیر

محاسبه ژئودزی در فضای گراف

الگوریتم های تعیین بهترین مسیر

مثال هایی از کاربرد گراف ها در اطلاعات مکانی

نظریه مجموعه نظریه و فازی و شبکه عصبی

مقدمه ای بر نظریه مجموعه ها و نظریه های کلاسیک

مجموعه فازی ،توابع عضویت و عملگرهای مجموعه های فازی

اصل گسترش و روابط فازی

موتور استنتاج فازی و سیستم های خبره فازی

تئوری فازی شهودی

مثال هایی از کاربرد مجموعه و منطق فازی در اطلاعات مکانی

اتوماتای سلولی

اتوماتای برداری

اتوماتای سلولی فازی

کاربرد اتوماتای سلولی فازی

مدل های عامل مبنا  و سیستم های اطلاعات مکانی

مبانی و مثال هایی از پدیده های مکانی

اهداف مدل های عامل مبنا

مزایای مدل های عامل مبنا

معایب مدل های عامل مبنا

طراحی مدل های مدل های عامل مبنا

مدل های عامل مبنا یادگیرنده

زبان های برنامه نویسی عامل مبنا

محیط های توسعه عامل مبنا

شبکه عصبی

تعاریف مبانی و اهداف کاربردی برنامه های عامل مبنا

مفهوم یادگیری شبکه عصبی و کاربردهای آن

انواع شبکه های عصبی

مزایا و معایب شبکه های عصبی

کاربرد شبکه های عصبی و GIS در حل مسائل مکانی

دوره های کاربردی GIS و RS

gisGIS در حل مسائل مکانیآموزش GISاتوماتای سلولی در GISاجرای GISاستراتژی در GISاعتبارسنجی مدل ها در GISانواع دور در GISانواع گراف در GISاهمیت گراف در GISاهمیت مدل های مبنا در GISپدیده های زمانی در GISپدیده های مکانی در GISپیوستگی در GISتئوری فازی در GISتحلیل های مکانیتعاملات در GISتعریف شبکه عصبی در GISتعریف گراف در GISتعریف مدل های مبنا در GISتعیین بهترین مسیر در GISتهرانتوابع در GISتوپولوژیتوپولوژی زمانی در GISجی آی اسرفتارها در GISروابط توپولوژی در GISروابط فازی در GISژئودزی در GISسعید جوی زادهسیستم اطلاعات مکانیشبکه های عصبی در GISشیرازعامل مبنا در GISعامل ها در GISعملگر در GISقواعد انتقال در GISکاربرد شبکه عصبی در GISکاربرد گراف در GISکاربرد مدل عامل مبنا در GISکالیبراسیون در GISگذر در GISگرافگراف در GISگشت در GISمبانی شبکه عصبی در GISمجموعه فازی در GISمدل سازی پدیده های زمانی در GISمدل سازی پدیده های مکانی در GISمدل سازی در GISمدل های مبنا در GISموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتی چشم اندازناوردای توپولوژینشر آکادمیکهوش محاسباتیهوش محاسباتی در GISهومومورفیسم در GISویژگی ها در GISیادگیری GIS

11 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید