روشی جدید در تناظریابی مبتنی‌بر روابط فضایی در تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری


چکیده
فرایند انطباق تصویر یکی از شاخه‌های مهم در زمینة پردازش تصویر است که پیش‌پردازشی ضروری، جهت استفاده از اطلاعات تصاویر چندسنجندة سنجش از دوری محسوب می‌شود. الگوریتم تبدیل ویژگی مقیاس ثابت(SIFT) از رایج‌ترین روش‌های مبتنی‌بر ویژگی است که به‌طور گسترده، برای انطباق این تصاویر استفاده می‌شود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف این الگوریتم ایجاد تناظر‌های نادرست بسیار زیاد است. در این مقاله، به‌منظور افزایش دقت انطباق تصویر چندسنجندة سنجش از دوری، روش جدیدی براساس روابط فضایی نقاط متناظر SIFT پیشنهاد شده است که تناظر‌های نادرست را به تناظر‌های درست تبدیل می‌کند. در ابتدا، مشخص‌کردن نقاط کلیدی و تناظر‌یابی اولیه، با استفاده از الگوریتم SIFT، انجام می‌شود. سپس، با استفاده از روش پیشنهادی مبتنی‌بر تبدیل افاین، تناظرهای نادرست اصلاح و فرایند انطباق صورت می‌گیرد. نوآوری دیگرِ مقاله پیشنهادِ دو معیار جدید برای ارزیابی کارآیی روش‌های انطباق تصویر، علاوه‌بر معیارهای کلاسیک دقت تناظریابی، نرخ تکرار‌پذیری ویژگی و تعداد تناظرهای درست است که بیان می‌کند، به‌دلیل ضعف معیارهای کلاسیک، تعداد کل تناظرها را در نظر نمی‌گیرند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد روش پیشنهادی مقاله باعث بهبود میانگین 48/11 درصدی در نرخ تکرارپذیری و میانگین 20/14 در‌صدی ضریب همبستگی در مقایسه با روش رانساک شده و این روش پیشنهادی می‌تواند به‌منزلة روشی جدید و کارآ در بهبود تناظریابی این تصاویر به‌کار رود.
واژگان کلیدی
انطباق تصویر، تناظریابی، تبدیل افاین، تصویر چندسنجندة سنجش از دوری

جهت دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://gisj.sbu.ac.ir/article/view/23096

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید