ريز پهنه بندي خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

ريز پهنه بندي خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

ريز پهنه بندي خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS


ريز پهنه بندي خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

شهر سبزوار يکي از شهرهاي کهن استان خراسان رضوي است که در حال حاضر به عنوان دومين شهر پرجمعيت استان خراسان رضوي بعد از مشهد شناخته مي شود. طي دهه گذشته شاهد توسعه و گسترش سريع فيزيکي بوده که به ساخت و سازهاي بدون ملاحظات ايمني از نظر حوادث طبيعي از جمله زلزله و صرفا براي پاسخ گويي به نيازهاي سکونتي در کوتاه مدت انجام گرفته منجر گشته است. گسترش و توسعه شهر به سمت شمال موجب اشغال عوارض زمين شناسي و ژئومورفولوژي پرخطر مانند گسل ها، تپه هاي نئوژن، کانون هاي زلزله، شيب هاي تند و رسوبات آبرفتي و مخروط افکنه هاي جديد کواترنري شده است. در اين تحقيق ابتدا مهمترين عوامل موثر به عنوان عوامل اصلي تشديد خطر در صورت وقوع زمين لرزه شناسايي گشت، سپس لايه هاي اطلاعاتي با استفاده از GIS ساخته شدند که شامل لايه هاي فاصله از گسل، شيب، توپوگرافي، شيب لايه هاي زمين، ليتولوژي، کاربري زمين، تراکم جمعيت و ساختمان، قدمت ساختمان و فاصله از کانون زلزله هاي تاريخي مي باشند. در ادامه عوامل موثر به روش AHP وزن دهي گرديدند که نقشه پهنه بندي خطر در پنج گروه خطر بسيار زياد، زياد، متوسط، کم و خيلي کم تهيه گرديد. نقشه پهنه بندي تهيه شده نشان مي دهد که در صورت بروز زلزله 11 کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر بسيار زياد، 37 کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر زياد، 49 کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر متوسط، 60 کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر کم، 59 کيلومترمربع از وسعت شهر در پهنه خطر خيلي کم قرار مي گيرند.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=217434

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

نحوه ی انجام پایان نامه GISوRS، نگارش پروپوزال GISوRS ،نگارش پایان نامه GISوRS ،نحوه انجام پروپوزال GISوRS ،اصلاحات پایان نامه GISوRS ،اصلاحات پروپوزال GISوRS ، مشاوره انجام پایان نامه GISوRS ،مشاوره انجام پروپوزال GISوRS ،اموزش نگارش پروپوزال GISوRS ،انتخاب موضوع پایان نامه GISوRS ،انتخاب موضوع پروپوزال GISوRS ،طرح پیشنهادی پایان نامه GISوRS ،مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری GISوRS ،آموزش روش تحقیق GISوRS ،مشاوره آماری GISوRS ،ویراستاری علمی مشاوره پایان نامه GISوRS ،آموزش انجام رساله دکتری GISوRS ،ارشد GISوRS ،دکتری GISوRS ،مشاوره پایان نامه GISوRS ،تز دکتری GISوRS ،پروپوزال GISوRS ،تز GISوRS ،پایان نامه GISوRS ،رساله GISوRS ،پایان نامه نویسی مقطع دکتری GISوRS ،فرایند انجام پایان نامه GISوRS ،راهنمایی انجام پایان نامه GISوRS ،راهنمایی انجام رساله GISوRS ،سفارش پایان نامه GISوRS ،دفاع پایان نامه ارشد GISوRS ،دفاع رساله دکتری GISوRS ،مشاوره تخصصی پایان نامه ارشد و دکتری GISوRS ،تدوین و اجرای پروپوزال ارشد GISوRS ،تدوین و اجرای رساله دکتری GISوRS ،انجام پایان نامه GISوRS ،مشاوره تلفنی پایان نامه GISوRS ،آموزش تحقیق و امور پروپوزال GISوRS ،مشاوره دفاع رساله دکتری GISوRS ،مشاوره دفاع پایان نامه ارشد GISوRS ،تحلیل آماری رشته ها GISوRS ، پروژه دانشجویی GISوRS ،خدمات مشاوره GISوRS ،نگارش و اکسپت مقالات GISوRS ،مشاوره پایان نامه ارشد GISوRS ،تحقیق و پروژه GISوRS ،پایانامه کارشناسی GISوRS ،مقاله isi GISوRS ،دکتری تخصصی (PhD) GISوRS ، مشاوره انجام پایان نامه مقاله و پروپوزال در رشته های علوم انسانی و مهندسی GISوRS ،اموزش روش تحقیق GISوRS ،طرح تحقیقاتی GISوRS ،دفاع از پایان نامه و فارغ التحصیلی GISوRS ،صفر تا صد پایان نامه نویسی GISوRS ،استخراج مقاله از پایان‌نامه GISوRS ، رفرنس نویسی پایان نامه GISوRS ،رفرنس نویسی پایان نامه به شیوه APA GISوRS ،رفرنس نویسی پایان نامه به شیوه شیکاگو GISوRS ،رفرنس نویسی پایان نامه به شیوه   IEEE GISوRS ،عنوان پایان نامه GISوRS ،تحلیل نرم افزاری GISوRS ،خدمات امور پژوهشی GISوRS ،مشاوره مقالات GISوRS ،بخشنامه های پایان نامه GISوRS ،آیین نامه های پایان نامه GISوRS ،چارچوب مشاوره پایان نامه GISوRS ، تدوین مقدمات پایان نامه GISوRS ،فرضیات GISوRS ،بیان مسئله GISوRS ،سوالات تحقیق GISوRS ،اهداف تحقیق GISوRS ،مشاوره پایان نامه پردازش تصویر GISوRS ،مشاوره تحقیقاتی در زمینه پایان نامه های دانشگاهی GISوRS ، سامانه ملی ثبت پایان‎نامه GISوRS ،پیشنهاده GISوRS ،پیشینه‌ پژوهش GISوRS ،سامانه‌ عرضه و تقاضای پژوهش GISوRS ،فرصت مطالعاتی GISوRS ،مشاوره دانشجویی GISوRS ،طرح پژوهشی GISوRS ،انجام توسعه و بهبود پایان نامه GISوRS ،سمینار GISوRS ،ارائه GISوRS ،پروژه کسری خدمت GISوRS ،پایان نامه برای همه مقاطع GISوRS ،دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی GISوRS ،انتخاب موضوع GISوRS ،مشاوره حرفه ای انجام ارشد و دکتری GISوRS ،مشاوره پایان نامه ارشد در شیراز GISوRS ،انواع روش تحقیق GISوRS ،بهترین روش های انجام تحقیق GISوRS ،روش شناسی GISوRS ،روش آزﻣﺎﯾﺶ GISوRS ،روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ GISوRS ،روش ﻣﺸﺎﻫﺪه GISوRS ،روش کتابخانه‌ای GISوRS ،روش تحقیق کیفی GISوRS ،پژوهش GISوRS ،Research GISوRS ،Qualitative GISوRS ،روش همبستگی GISوRS ،روش محاسبه ضریب همبستگی GISوRS ،ساختار تحقیق GISوRS ،ساختار پایان نامه GISوRS ،ساختار مقاله GISوRS ،طرح تحقیق GISوRS ،شیوه تحقیق GISوRS ،متدولوژی GISوRS ، شیوه جستجو GISوRS ،روش تحقیق در علوم انسانی GISوRS ،شناخت موضوع GISوRS,کارگاه مقاله نویسی GISوRS ،کارگاه پایان نامه نویسی GISوRS ،کارگاه روش تحقیق GISوRS ،Research method GISوRS ،کتاب مقاله نویسی GISوRS ،کتاب راهنمای گام به گام پایان نامه نویسی GISوRS ،چرا به تحقیق نیازمندیم؟ GISوRS ،روش تحقیق توصیفی همبستگی GISوRS ،تحلیل داده ها در روش تحقیق GISوRS ،کارگاه آموزشی روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی) GISوRS ، تحقیق توصیفی GISوRS ، روش پيمايشي GISوRS ،تكميل پرسشنامه GISوRS ،روش تحقیق برای پژوهش چگونه است؟ GISوRS ،ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ GISوRS ،ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ GISوRS ،مبانی نظری پژوهش GISوRS ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ GISوRS ،جمع بندی GISوRS ،نتیجه گیری GISوRS ،پیشنهادات GISوRS ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ GISوRS ، روش ﻋﻠﻤﯽ GISوRS ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻖ GISوRS ،ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش پژوهش GISوRS ،روش تحقیق ترکیبی GISوRS ، پارادایم های کمی و کیفی GISوRS ،مطالعات شهرسازی GISوRS ،مطالعات اجتماعی GISوRS ،اصول طرح تحقیق و روش‌شناسی GISوRS ،معنی اصطلاح روش تحقیق GISوRS ،معنی کلمه روش تحقیق GISوRS ،معادل روش تحقیق GISوRS ،تعریف مفاهیم کلیدی در روش تحقیق GISوRS ،اصول تنظیم پایان نامه GISوRS ،اصول تنظیم رساله GISوRS ،صفحه عنوان GISوRS ،چکیده GISوRS ،تقدیر و تشکر GISوRS ،تقدیم GISوRS ،فهرست مطالب GISوRS ،فهرست جداول GISوRS ،فهرست نمودارها GISوRS ،نحوه نگارش GISوRS ،مطالعه موردي GISوRS ، کار تحقیق GISوRS ،درآمدی بر روش تحقیق GISوRS ،رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی GISوRS ،روش تحقیق جامع GISوRS ،روش تحقیق کامل GISوRS ،پایان نامه جامع GISوRS ،پایان نامه کامل GISوRS ،رساله جامع GISوRS ،رساله کامل GISوRS ،ScienceDirect GISوRS ،مقاله انگلیسی GISوRS ،ژورنال GISوRS ،موازين علمي GISوRS ،هدف روش تحقیق GISوRS ،روش‌های تحقیق تلفیقی GISوRS ،بررسی پژوهش GISوRS ،جزوه روش تحقیق GISوRS ،زمینه تحقیق GISوRS ،تحقیق کاربردی GISوRS ،تحقیق کمی GISوRS ،تحقیق بنیادی GISوRS ،تحقیق کیفی GISوRS ،نظریه داده بنیاد GISوRS ،اساسی ترین مقوله روش تحقیق GISوRS ،روش تحقیق فراترکیب GISوRS ،روش تحلیل محتوا GISوRS ،پی بردن به مسئله GISوRS ،جستجوی پیشینه GISوRS ،مشاهده و آزمون GISوRS ،Research Design GISوRS ،روش پژوهش نظری GISوRS ،نحوه تکمیل پروپوزال GISوRS ،دوره روش تحقیق GISوRS ،اصول و روش ترجمه GISوRS ،بخش آماری GISوRS ،روش تحقيق پيشرفته GISوRS ،روش تحقیق مقدماتی GISوRS ،پژوهش های اجتماعی GISوRS ،پژوهش های سازمانی GISوRS ،جایگاه پژوهش در مدارس GISوRS ،مرجع شناسی و روش تحقیق GISوRS ،تحقیق پژوهی GISوRS ،روش تحلیلی عاملی GISوRS ،روایی GISوRS ،پایایی GISوRS ،روش تحقیق زمین لرزه GISوRS ،روش استقرایی GISوRS ،روش قیاسی GISوRS ،مکان مطالعه GISوRS ، نحوه انتخاب نمونه GISوRS ،طرح تحقيق واحد GISوRS ،رویکرد کمی GISوRS ،رویکرد کیفی GISوRS ، اشکال داده ‏ها GISوRS ،انواع تعاریف

9 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.