ساماندهي مشاغل شهري با استفاده از GIS (محدوده مورد مطالعه: خيابان امام خميني تبريز)

ساماندهي مشاغل شهري با استفاده از GIS (محدوده مورد مطالعه: خيابان امام خميني تبريز)

ساماندهي مشاغل شهري با استفاده از GIS (محدوده مورد مطالعه: خيابان امام خميني تبريز)


هدف از اين پژوهش ساماندهي مشاغل خيابان امام از طريق تعيين نسبت سازگاري بين هر کدام از مشاغل موجود بوده است. روش پژوهش تحليلي–توصيفي و از نوع کاربردي است که داده ها از طريق برداشت ميداني و اطلاعات کتابخانه اي و استفاده از منابع موجود به دست آمده است. محدوده مورد مطالعه از فلکه دانشگاه تا ميدان ساعت (شهرداري) مي باشد. مشاغل موجود طبق اصول برنامه ريزي شهري در 11 طبقه گنجانده شده اند و در محيطArc GIS هر يک از اين کاربري ها تبديل به يک لايه شدند که نقشه هاي موقعيت هر کاربري نسبت به کل کاربري هاي اطراف تهيه شد. براي تشخيص درجه سازگاري تا ناسازگاري بر اساس ماتريس هاي کيفي و به طور خاص از ماتريس سازگاري، نسبت هاي سازگاري به دست آمد و تمامي مشاغل در پنج رده سازگار تا ناسازگار طبقه بندي شدند که اين طبقه بندي بر اساس عملکرد و نوع شغل و خدماتي که ارايه مي دادند، نسبت به کاربري هاي اطراف خود بررسي شد و نتايج به صورت نسبت سازگاري هر کاربري با توجه به ماهيت عملکردي، در 11 نقشه نسبت سازگاري به دست آمد و سرانجام تمامي مشاغل در پنج رده سازگار تا ناسازگار خلاصه شدند و نقشه سازگاري مشاغل خيابان تهيه شد و مشخص شد که کاربري تجاري محله اي بالاترين سازگاري و کاربري تاسيسات کم ترين سازگاري را با فضاي اطراف خود دارند و بقيه کاربري ها بين اين دو رده قرار گرفتند.
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=319570
آموزش کاربردی GIS وRS
همراه با فیلم و کتاب
همراه با پروژه های کاربردی
مدرس:
دکتر سعید جوی زاده
تلفن ثبت نام:
09382252774
آدرس وب سایت:

تمام دوره ها – دوره های آموزشی GIS ، RS ، آمار فضایی ، برنامه نویسی و علمی پژوهشی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید