شبيه سازي مسير پرواز با استفاده از DTM


در چنین کاربردهایی داده ورودی سیستم DTM منطقه است. مدل سه بعدی حاصله می تواند برای کاربردهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:
استفاده در طرح پرواز عكسبرداري هوايي

استفاده در حافظة ريزپردازنده هاي موشكهاي خودكار وهواپيماهاي بدون سرنشين

ـ تجزيه و تحليل ترافيك هوايي و برنامه ريزي مأموريتهاي هوايي

ـ طراحي خطوط هوايي و فرودگاهها

ـ مطالعات امنيت پرواز

لیدار(LiDAR)


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4415

ـ تجزيه و تحليل ترافيك هوايي و برنامه ريزي مأموريتهاي هواييDigital Terrain ModelDTMgisGPSIntervisibilityآنتن مخابراتياجزاء DTMارتوفتواز نقاط نمونه از سطح زمینانتشارات آکادمیکاندازه گیری مختصاتبرآورد و ارزيابي منحني های تراز و توليد پروفيلبررسی های اوليه طرح هندسی راهبرنامه ريزي و مديريت منابعپارامترهاي ديدگاهي مورد استفاده براي تعيين محدودة تحت پوششپروژه های راه سازیپروفيلهای طولی و عرضیتامین اطلاعات ارتفاعی از سطح زمینتحليل مسير ديد رادارترسيم کشيدن زمين به صورت رقوميتصوير قائم عوارض زمين بر روي سطحتعيين خط ديدتکنولوژیتهیه نقشه های توپوگرافيتوابع قابليت ديدتوپوگرافیتوليدموزائيك بااستفاده ازDTMخطوط ديددرونيابيديد پرسپکتيورادارروشهای رقومیساده ميدان ديد منطقه‌ايسعید جوی زادهسنجش از دورشبيه سازي پروازشبیه سازی مسیر پروازطراحي GIS سه بعديطراحي خطوط هوايي و فرودگاههاعكسهاي هواييعکس هواییعلوم زمينکاربرد DTMکاربرد DTM در باستان شناسیکاربردهای DTMکاربردهای نظاميکه تغييرات ارتفاع نسبت به سطح زمينگریدمحاسبات حجم در ساخت سد هامحاسبات مربوط به خاکبرداری و خاکريزيمحاسبه حجم بين سطوح مشخصمحاسبه شيبمحاسبه منظر يا جهت شيبمخازن آبمدل ارتفاعي رقوميمدل سه بعدیمدلسازیمدلسازی رقومی سطح زمینمدلسازی ریاضیمدلهای زمینمدلهای فیزیکیمديريت ميدان جنگمطالعات امنيت پروازمنحنی ميزانهامهندسي عمرانمهندسین فتوگرامتریموسسه چشم اندازموسسه علمی تحقیقاتی چشم اندازنشر آکادمیکنقشه برداری زميننقشه برداری و فتوگرامترينمايش سه بعدي برای سيستم های هدايت سلاحنورپردازيوهواپيماهاي بدون سرنشين

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید