شهرهای امن برای کودکان

شهرهای امن برای کودکان


شهرهای امن برای کودکان-موسسه چشم انداز-آموزش کاربردی GIS و RS

رضا رسولی بلخکانلو

طراحی شهرهای امن تر برای کودکان

بحث پیرامون ایمنی کودکان در ترافیک، یک بحث رفتاری است که متمرکز بر قوانین استفاده از کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و مقررات مربوط به خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگی می باشد. درحالی که این قوانین می توانند تأثیرات مفیدی داشته باشند، ولی آن اندازه کامل نیستند که خیابان ها را واقعآ امن نمایند. شهرها و کشورها در سراسر جهان باید دارای یک رویکرد “سیستم ایمن” باشند که فراتر از سیاست های مبتنی بر رفتار هستند و با اجرای آنها، ایمنی شهرها عملآ افزایش می یابد.
استفاده از طراحی شهری برای ارتقای ایمنی خیابان ها طراحی شهری و ویژگی های خیابان ها می توانند باعث ایمنی بیشتر مسیرهای عبور و مرور گردند. اقدامات مربوط به “کاهش سرعت خودروها” (مثل سرعت گیرها) و ویژگی های طراحی شهری (مثل طول کمتر بلوک ها و خیابان های باریکتر)، می توانند باعث کاهش سرعت خودروها گردند- که به نفع عابران و دوچرخه سواران در تمام گروه های سنی می باشد.
کودکان از خیابان ها به روش های گوناگونی استفاده می کنند مثل قدم زدن، دوچرخه سواری کردن، سفر با خودرو و یا بازی کردن. با این حال کودکان نسبت به بزرگسالان، در تصادفات ترافیکی، آسیب پذیرتر اند؛ زیرا در لحظه مواجهه با خطر، سطح دید آنها کمتر، میدان دیدشان محدود تر (باریک تر)، دارای ظرفیت ضعیف تر برای تصمیم گیری بوده، و معمولا اقدامات ناگهانی دارند. بنابراین کاهش سرعت وسایل نقلیه در محدوده هایی که کودکان زیادی حضور دارند، یک اقدام بسیار مهم است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید