كاربرد GIS در تعيين نقاط حادثه خيز شبكه هاي درون شهري (بررسي موردي منطقه 2 تهران)

كاربرد GIS در تعيين نقاط حادثه خيز شبكه هاي درون شهري (بررسي موردي منطقه 2 تهران)

كاربرد GIS در تعيين نقاط حادثه خيز شبكه هاي درون شهري (بررسي موردي منطقه 2 تهران)


ايمني ترافيک يكي از پارامترهاي بسيار مهم مورد بررسي در اكثر كشورهاي دنيا، مجامع مهم بين المللي و سازمان ملل است. با مطالعه تصادفات ترافيكي مي توان عوامل موثر در رخداد تصادفات ترافيكي را شناسايي كرد. تعريف و توصيف عوامل موثر در تصادفات گامي اساسي در جهت اقدامات عملي براي كاهش و به حداقل رساندن عوامل ايجاد تصادف است كه باعث ايمني بيشتر سيستم حمل و نقل و بهبود آن مي شود. از اين رو اهميت تحليل نقاط حادثه خيز براي راهنمايي و رانندگي، شهرداري ها و سازمان هاي مرتبط با ايمني ترافيک بسيار بالا مي باشد.
هدف اول اين مطالعه شناسايي پارامترهاي تاثيرگذار و محاسبه ميزان اهميت و تاثيرگذاري هر يک از عوامل موثر در تصادفات تقاطع ها مي باشد، دومين هدف مشخص كردن امن ترين و ناامن ترين تقاطع با توجه به تحليل هاي صورت گرفته است. در نهايت تقاطع ها با توجه به ميزان خطرناک بودن اولويت بندي مي گردد. روش كار به اين ترتيب بود كه اطلاعات و آمار موجود مربوط به تصادفات تقاطع ها از پايگاه اطلاعات تصادفات پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ جمع آوري شد. سپس اقدامات اوليه در مورد داده هاي خام براي استفاده نرم افزارهاي Expert choice وArcGIS انجام يافت و با استفاده از نرم افزارهاي ياد شده نسبت به تحليل داده ها اقدام گرديد. ميزان اهميت (وزن) عوامل موثر در تصادفات در هر تقاطع به صورت مجزا به دست آمده و در نهايت با انجام محاسبات و تحليل خطي، تقاطع هاي موجود از نظر ايمني بررسي و ايمن ترين تقاطع و ناامن ترين تقاطع مشخص گرديد. با توجه به نتايج تحليل، تقاطع جلال آل احمد – نهم شمالي با شاخص تصادف 0.615 ناامن ترين تقاطع و تقاطع خوش – پرچم با شاخص تصادف 0.067 امن ترين تقاطع مي باشد.
واژگان کلیدی
ایمنی ترافیک، نقاط حادثه خیز، وزن دهی، ARCGIS، شاخص تصادف
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144122

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید