مدلسازي محلات مسکوني مناسب شهر اردبيل به روش AHP در محيط GIS

مدلسازي محلات مسکوني مناسب شهر اردبيل به روش AHP در محيط GIS

مدلسازي محلات مسکوني مناسب شهر اردبيل به روش AHP در محيط GIS


امروزه اغلب فرايندهاي فيزيولوژي، جسمي و رواني انسان از شهرنشيني تاثير پذيرفته اند، بنابراين، برخي از معضلات خاص بشر از جمله بي خوابي، اضطراب، افسردگي، خستگي رواني و غيره از اين امر ناشي مي شوند. توسعه بي رويه شهري، افزايش وسائل نقليه و زوال محيط زيست، آثار زيانباري بر ساختار محيطي – کالبدي شهر وارد کرده است. فقدان ايمني شهروندان در مقابل تصادفات، عدم امنيت در فضاهاي شهري و مسکوني، انزوا، افسردگي و گسست اجتماعي در محلات شهري از بيماري هاي مزمن در محيط هاي شهري هستند. بنابراين شناسايي اثرات نامطلوب توسعه شهري و مسکن، بر سلامت عمومي شهروندان و ارتقاي زندگي سالم شهري ضروري است. پژوهش حاضر برگرفته از طرح تحقيقاتي است که اتمام آن بيش از يک سال طول کشيده است. هدف اصلي اين پژوهش، تعيين محله هاي مناسب شهر اردبيل به منظور سکونت است. در هدف فرعي نيز به تعيين فاکتورهاي مناسب براي محلات شهري براي سکونت پرداخته شد. در اين پژوهش تلفيق مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و منطق ارزش گذاري لايه ها (Index Overlay) با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)، به مدلي براي مكانيابي محلات مناسب به منظور سكونت در شهرستان اردبيل منتج شده است. اين مطالعه نشان دهنده انطباق وضعيت اجتماعي و اقتصادي محلات شهري با درجه مطلوبيت آنها است که در زندگي روزمره شهر اردبيل قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی
مکان یابی، محله های مناسب سکونتی، اردبیل، GIS، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=155831

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید