مدل هاي برفابي پيش بيني جريان حوزه آبريز به كمك RS و GIS

مدل هاي برفابي پيش بيني جريان حوزه آبريز به كمك RS و GIS

مدل هاي برفابي پيش بيني جريان حوزه آبريز به كمك RS و GIS


در حوزه هاي برف گير ايران مطالعه پوشش برف عموما به روش هاي قديمي انجام شده و در استفاده از تکنيک هاي جديد تلاش زيادي صورت نپذيرفته است. تهيه مدل برفابي پيش بيني بلند مدت جريان ورودي به سد دز، به روش برفابي و به کمک داده هاي سنجش از دور موضوع اين مقاله مي باشد. ابتدا بر اساس روش متداول برفابي، پس از تعيين پارامترهاي مورد نياز، مدل پيش بيني جريان بطريق رگرسيون خطي چندمتغيره براي دوره هاي يک الي شش ماهه تهيه شده است. در مرحله بعد، نتايج آب معادل برف حاصل از تلفيق تکنيک هاي متداول با داده هاي سنجش از دور يا مساحت پوشش برفي حاصل از تصاوير جايگزين اندازه گيريهاي زميني گرديده، مدل هاي پيش بيني جريان در همان دوره هاي يک الي شش ماهه تهيه شده اند. مقايسه نتايج اين دو روش نشان مي دهد که کاربرد داده هاي حاصل از تصاوير ماهواره اي ميزان پيش بيني را تا حدود 22 درصد براي مدلهاي يک ماهه و 10 درصد براي مدل شش ماهه بهبود مي بخشد.
واژگان کلیدی
پوشش برفی، پیش بینی جریان، مدل های رگرسیونی، حوزه ابریز دز، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=20384

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید