مديريت دشت هاي سيلابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)

مديريت دشت هاي سيلابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)

مديريت دشت هاي سيلابي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي رودخانه قزل اوزن)


دشت هاي سيلابي رودخانه ها اراضي حاصل خيزي هستند که مورد توجه انسان قرار گرفته و انسان ها همواره خواستار توسعه اين مناطق مي باشند. از اين رو حفاظت و مديريت دشت هاي سيلابي امري ضروري است. در اين تحقيق جهت مديريت 4.5 کيلومتر از دشت سيلابي رودخانه قزل اوزن اقدام به پهنه بندي خطر سيل با استفاده از امکانات مدل HEC-RAS، نرم افزار ArcView و الحاقيه آن با نام HEC-GeoRAS گرديد. به اين منظور نقشه هاي رقومي 1:1000 پلان رودخانه تهيه گرديد و منطقه به 118 مقطع عرضي تقسيم گرديد. از سوي ديگر اطلاعات هيدرولوژيکي جمع آوري و ضريب مانينگ به روش کاون تعيين گرديد. در نهايت نقشه هاي سطح و عمق سيل در 7 دوره بازگشت100 ,50 ,25 ,10 ,5 ,2 و 200 ساله تهيه گرديد. نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که از کل مساحت تحت تاثير سيل 200 ساله، 86.14 درصد آن مستعد سيل گيري توسط سيل هاي زير 25 سال مي باشد. همچنين نقشه هاي عمق سيل گيري به دست آمده دشت سيلابي مشخص نمود که از کل عمق متوسط سيل گيري در دوره بازگشت 200 سال، 57.29 درصد آن متعلق به دوره هاي بازگشت زير 25 سال مي باشد.
واژگان کلیدی
مدیریت دشت سیلابی، مناطق سیل گیر، قزل اوزون، HEC-GEORAS
برای دانلود این مقالخ به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=115885

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید