مكان يابي پرورش ماهيان سردآبي با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) در استان گلستان

مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان گلستان

مکان یابی پرورش ماهیان سردآبی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان گلستان


در اين تحقيق توان بوم شناختي و اقتصادي- اجتماعي استان گلستان براي پرورش ماهيان سردآبي مورد ارزيابي قرار گرفت و نيازهاي اطلاعاتي براي توسعه پايدار اين فعاليت در سال 1378 مشخص گرديد. چهارچوب کاري مورد استفاده ارزيابي سيستمي به روش ادغام نقشه هاي موضوعي به طريقه McHarg بود. حداقل سطح زمين يا سلول مورد بررسي 1.25 کيلومتر در 1.25 کيلومتر و چهار سطح تناسب شامل خوب، متوسط، ضعيف و نامناسب براي پهنه ها در نظر گرفته شد. هر سلول شبکه کاري با توجه به فاصله از جاده، ميزان تبخير، وضعيت خاک، دماي آب، وضعيت سنگ، ارتفاع، شيب، جهت جغرافيايي، شبکه آبراهه، مناطق حفاظت شده، کاربري اراضي، فاصله از منبع آب با دبي مناسب و بالاخره موقعيت سدها و درياچه ها ارزيابي گرديد. نتايج تحقيق نشان دهنده امکان ارزيابي استان گلستان براي آبزي پروري با اطلاعات موجود مي باشد. همچنين، پهنه هايي براي توسعه ماهيان سردآبي در طبقات مختلف تناسب در سطح استان مشخص گرديد. استخرهاي پرورش ماهيان سردآبي در مقياس تجاري، در مناطقي از استان گلستان بدون محدوديتهاي جدي مي تواند توسعه پيدا کند. همچنين مشخص گرديد که از نظر پرورش ماهي در مقياس تجاري، نزديکي استخرها به جاده، عامل مهمي در رسيدن آسان محصول به بازارهاي شهري است. علاوه بر آن، شيب، ارتفاع، دماي آب و ميزان تبخير، عوامل تشخيصي مدلهاي تناسب پهنه ها براي پرورش ماهيان سردآبي مي باشند. نتايج ارزيابي مناطق مختلف در استان گلستان، نشان دهنده اين مطلب است که براي پرورش ماهيان سردآبي سطحي حدود 53 کيلومترمربع با تناسب خوب، 54 کيلومتر با تناسب متوسط و 68 کيلومتر مربع با تناسب ضعيف موجود مي باشد.
واژگان کلیدی
مکان یابی، ماهیان سرد ابی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، GIS، استان گلستان

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=77958

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید