مکانيابي مسير راه بندبن- لايي در جنوب نکا با استفاده از GIS

مکانيابي مسير راه بندبن- لايي در جنوب نکا با استفاده از GIS

مکانيابي مسير راه بندبن- لايي در جنوب نکا با استفاده از GIS


طراحي مسير جاده نياز به يک فرآيند ارزيابي گسترده به منظور شناسايي بهترين راه ممکن، براي عبور جاده دارد. در طراحي شبکه راه مناسب، بايد عواملي مانند شيب منطقه، کاربري اراضي و نوع خاک در نظر گرفته شود که از جمله عوامل ناپايداري دامنه ها در امتداد مسير جاده ها به خصوص در مناطق جنگلي مي باشند. منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش در شرق استان مازندران، جنوب شهرستان نکا و در محدوده جاده بندبن- لايي واقع شده است. در اين مقاله زمين لغزشهاي رخداده در محدوده مورد مطالعه که باعث به وجود آمدن مشکلات زيادي در اين منطقه شده است، مورد بررسي قرار گرفت. با توجه به بالا بودن تعداد زمين لغزشها در جاده قديمي بندبن- لايي اقدام به شناسايي مسير جديدي با ضريب ايمني بيشتر گرديد. بدين منظور، تعدادي از عوامل زمين شناسي و ژئومرفولوژيکي تاثيرگذار بر ناپايداريهاي دامنه اي در اين منطقه، مطالعه و بررسي شد. همچنين موقعيت جغرافيايي زمين لغزشهاي رخداده در اين مسير و اطراف آن با استفاده از GPS ثبت شده و با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) اقدام به تهيه لايه هاي رقومي و رستري فاکتورهاي موثر در وقوع زمين لغزشهاي اين منطقه گرديد. نتيجه به دست آمده در نقشه اي که مناسبترين و کوتاهترين مسير جاده را بين دو نقطه مورد نظر در منطقه مورد مطالعه مشخص مي کند، ارائه گرديد.
واژگان کلیدی
زمین لغزش، ضریب ایمنی، مازندران، مسیر جدید
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=178449

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید