TOPSIS

واژه TOPSIS از حروف اول عبارت Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution گرفته شده است. این روش توسط هوانگ و یون در سال 1981 ارائه شد. یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها برای رتبه‌بندی مکان‌های پیشنهاد شده است . اين روش يکي از روش‌های مدلهای تصميم‌گيری چند شاخصه است. بر اساس این تئوری بهترین گزینه باید دارای این دو ویژگی باشد: نزدیک‌ترین فاصله را به راه حل ایده‌آل مثبت باشد و دورترین فاصله را  از راه حل ایده‌آل منفی باشد، راه حل ایده‌آل مثبت، معیارهای هزینه را به حداقل و معیارهای سود را به حداکثر می‌رساند. راه حل ایده‌آل منفی، معیارهای هزینه را به حداکثر و معیارهای سود را به حداقل می‌رساند. اگر چه تاپسیس برای حل مسائل تصمیم‌گیری محبوب است ولی در کاربردهای واقعی که روش‌‌ها و مدل‌های ریاضی که نمی‌توانند در مقابل مسائلی که غیر دقیق و دارای ابهام است پاسخ‌گو باشد .

مزایای روش تاپسیس:

 • معیارها یا شاخص های برای مقایسه در این روش می‌توانند دارای واحدهای سنجش متفاوتی بوده و طبیعت منفی و مثبت داشته باشند. به عبارات دیگر می‌توان از شاخص‌های منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک استفاده نمود.
 • تصمیم گیری در صورت وجود معیارهای مثبت و منفی (حتی توام با هم در یک مساله) امکان پذیر است. معیارهای مثبت معیارهایی هستند که جنبه سود دارند مثل کیفیت کالا و معیارهای منفی معیارهایی هستند که جنبه ضرر دارند مثل سختی کار.
 • برای تعیین بهترین گزینه می توان تعداد قابل توجهی معیار را مورد بررسی قرار داد در حالی که در روش AHPیا روش ANP عملا و ذاتا در این زمینه محدودیت هایی وجود دارد.
 • این روش ساده و دارای سرعت مناسب است و برای تعداد زیادی گزینه و معیار به خوبی پاسخگو است.
 • در روش تاپسیس به راحتی می‌توان معیارهای کیفی را کمی کرد و تصمیم گیری با وجود معیارهای کیفی و کمی میسر است.
 • خروجی سیستم به صورت کمی است و علاوه بر تعیین گزینه برتر، رتبه سایر گزینه‌ها به صورت عددی بیان می‌شود. این مقدار عددی همان نزدیکی نسبی است که پایه قوی این روش را بیان می‌کند.
 • روش تاپسیس، دارای پایه‌های ریاضی مناسب است. این روش با فاصله‌ها سروکار دارد. تاپسیس گزینه‌ای را که بیشترین فاصله از بدترین گزینه و کمترین فاصله از بهترین گزینه دارد، به عنوان گزینة بهینه انتخاب می‌کند و به همین دلیل و پایة ریاضی اش، بر سایر روش های MADM برتری دارد.
 • روش تاپسیس برتری دیگری نسبت به بعضی از روشهای MADM دارد که این روش از روش های جبرانی است. یعنی وزن تمامی گزینه ها و معیارها در تصمیم گیری دخالت داده می شود و هیچ وزنی در این روش نادیده گرفته نمی شود.

 

مراحل TOPSIS:

گام اول؛ ساخت ماتریس تصمیم: در این مرحله ماتریس تصميم گيري با توجه به آلترناتيوها و شاخصها و استفاده از نظر خبر تشکيل می شود. همچنين وزن شاخصها نيز میتوانند متفاوت از هم باشند.

گام دوم؛ تبدیل ماتریس تصميم‌گيري موجود به یك ماتریس “بی مقياس شده”.

گام سوم؛ مشخص نمودن مقادیر ایده آل مثبت و ایده آل منفی.

گام چهارم؛ محاسبه اندازه فاصله از ایده آل مثبت و منفی براي بدست آوردن فاصله هر گزینه از ایده‌آلهاي مثبت و منفی، دو روش وجود دارد: روش اقليدسی و ورش بلوکی. در اینجا رابطه مربوط به روش اقليدسی بيان می‌گردد.

فاصله گزینه iام از ایده آل مثبت

فاصله گزینه iام از ایده آل منفی                           

گام پنجم؛ محاسبه نزدیکی نسبی گزینه‌ها به راه حل ایده آل

این شاخص را جهت ترکيب کردن مقادیر Di-و  Di+و در نتيجه مقایسه گزینه‌ها نسبت به هم تعریف میکنيم، که با رابطه زیر قابل محاسبه است.

گام ششم؛ رتبه بندي گزینه ها بر اساس نزدیکی آنها به ایده آل هاي مثبت و منفی

مروری بر چند مقاله TOPSIS

 • در مقاله “شبیه‌سازی يک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن
  با استفاده از TOPSISوAHP ” هدف تعیین بهترین سناریو حفاظتي و احیا تغییرات کاربري اراضي آینده با تاکید بر اتصال لکه هاي پوشش گیاهي طبیعي در حوزه تجن انجام شد. پیش بیني اثرات اکولوژیکي هر یک از سناریوهاي مدیریتي بر اساس مقادیر سنجه‌ها تعیین و سپس بهترین سناریو بر اساس راه حل عکس ایدهآل TOPSISانتخاب گردید. نتایج سنجه‌هاي سیماي سرزمین نشان داد اجراي بهترین سناریوي حفاظتي و احیا در آبخیز تجن باعث کاهش تعداد لکه از 9900لکه به 4657لکه در پوشش گیاهي طبیعي گردیده است که نشانه‌اي از کاهش تجزیه و تکه تکه شدن سیماي سرزمین است.
 • در مقاله “بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان اصفهان با تکنیک TOPSIS ” استان اصفهان را در بخش‌های مختلف صنایع با توجه به شاخص‌های اشتغال و سودآوری اولویت بندی نموده است که اطلاعات آماری از سامانه آمار ایران استخراج گردیده و از تکنیک TOPSIS جهت جمع بندی اطلاعات آماری مورد نیاز در صنعت استفاده شد که نهایتا صنایعی مثل تولید زغال کک، پالایشگاه نفت و سوخت‌های هسته‌ای، تولید پوشاک از اهمیت بیش‌تری برای سرمایه گذاری برخوردارند.
 • در مقاله “اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان رشتبر اساس مدل TOPSIS”اولویت بندی مذکور در شهرستان رشت است که دارای قطبهای جمعیتی روستایی، منابع آب، اقلیم مناسب و اراضی حاصلخیز و مستعد کشاورزیمیباشد. که با استفاده مطالعات کتابخانه‌ای و با تکنیک TOPSIS مساعدترین سایت‌ها را مشخص نموده است.
 • در مقاله “اولويت بندي استراتژيهاي توسعه حملونقل عمومي كلانشهر مشهددر راستاي دستيابي به پايداري اقتصاد شهري” ابتدا به تبيين استراتژيهايپيش روي شهر مشهد به منظور توسعه سيستم حمل ونقل عمومي پرداخته و سپس از طريق مدل TOPSIS و با نظرسنجي از كارشناسان حوزه شهرسازي و ترافيك اين استراتژي ها را باتوجه به ميزان تأثير هريك از آنها در دستيابي به پايداري اقتصادي شهر مشهد اولويت بندي نمود که نتايج حاصله بيانگر آن است كه ارتقاء كمي و كيفي ناوگان اتوبوسراني و پس از آن توسعه خطوط قطارسبك شهري LRTمطلوب ترين استراتژيهاي توسعه حمل ونقل عمومي شهر مشهد در راستاي دستيابيبه پايداري اقتصادي ميباشد.
 • در مقاله “انتخاب روش بهینه انتقال آب به مزارع نیشکر در استان خوزستان” هدف رتبه بندی گزینه‌های (لوله‌های فلزی، لوله‌های پلی اتیلن، لوله‌های GPR و کانال بتنی درجه2) انتقال آب به مزارع نیشکر استان خوزستان است. که با استفاده از وزنهای بدست آمده از مقایسات زوجی لوله پلی اتیلن بوده است.

 

همه چیز درباره مکان یابی


Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/gisland1/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4494

ANPANPفازیApproximation MethodFAHPّFANPFuzzy AHPSiTOPSISاعداد فازی مثلثیبردار مجموع وزنيبردار وزن نهاییبردار ویژهتاپسیستصميم گيريتفاوت ahpو anpتفاوت و تشابه بین ساختار سلسه مراتب و ساختار شبکهتقریبیحداقل مربعات لگاریتمیحداقل مربعات معمولیروش تحلیل سلسله مراتبی فازیروش چانگروش میانگین هندسیسوپر دیسیژنشاخص سازگاريشاخصهاي تصميم گيريفازیanpفرایند تحلیل سلسله مراتبیفرایند تحلیل شبکهگام های anpگام‌های ساختار تحلیل شبکهگزينه‌هاي تصميمماتريس مقايسات زوجيمتغیرهای زبانیمجموع ستونیمجموع سطریمحاسبه بردار سازگاريمحاسبه بردار مجموع وزنيمحاسبه وزنمراحلanpمزایا ANPمزایا ساختار شبکهمقایسات زوجیمکان یابیمکان‌یابیمکان‌یابی با تاپسیس TOPSISمیانگین حسابیناسازگارينرخ سازگارینسبت سازگاريهدفوزن معیارهاوزن نسبیوزن نهایی

4 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید