مکان يابي بهينه دفن پسماند در شهرها با استفاده از GIS(مطالعه موردي: شيراز)

مکان يابي بهينه دفن پسماند در شهرها با استفاده از GIS(مطالعه موردي: شيراز)

مکان يابي بهينه دفن پسماند در شهرها با استفاده از GIS(مطالعه موردي: شيراز)


پژوهش حاضر درصدد است که مکان مناسب دفن زباله را براي شهر شيراز تعيين کند. در اين شهر سرانه توليد زباله هاي خانگي و شهري به 1420 گرم (نفر/ روز) مي رسد. دفع پسماندها همواره به عنوان يكي از مشكلات اوليه مسوولين خدمات شهري شيراز محسوب مي شود و با توجه به مشكلات دفن پسماندهاي شهري در اين شهر، مكان يابي اصولي را مي طلبد. در اين تحقيق از لايه هاي متعدد اطلاعاتي نظير نقشه شيب منطقه، نقشه کاربري اراضي، لايه فاصله از مراکز شهري، نقشه خاک، نقشه آبهاي زيرزميني و … براي مکانيابي محل دفن پسماند شهر استفاده شده است. روش تحقيق اين پژوهش ترکيبي از روش هاي تحقيق اسنادي، توصيفي و تحليلي مي باشد. پس از جمع آوري داده هاي مکاني (فضايي) در محيط ARCGIS مکان يابي محل دفن زباله انجام گرفت. در پايان نتيجه بدست آمده حاکي از آن است که مکان يابي محل دفن زباله ي سابق شهر شيراز از نظر موقعيت مکاني و جغرافيايي مطلوب نمي باشد و با توجه به افزايش جمعيتي اين شهر در 30 سال اخير و با توجه به پيش بيني جمعيت در سال هاي آينده، لزوم مکان گزيني بهينه جايگاه ديگري (سايت دفن زباله) احساس مي شد.
واژگان کلیدی
مکان یابی، پسماند، شهر شیراز، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=136789

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید