مکان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر مرودشت)

مکان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر مرودشت)

مکان يابي فضاهاي گذران اوقات فراغت با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر مرودشت)


فضاي گذران اوقات فراغت، يکي از مهم ترين حوزه هاي عملکردي در شهر است. اين عملکرد در برگيرنده مجموعه فعاليت هايي است که شخص به ميل خود براي استراحت، تفريح، گسترش اطلاعات و آموزش يا مشارکت آزادانه در زمان فراغت از تعهدات شخصي، و اجتماعي انجام مي دهد. شهر مرودشت از جمله شهرهايي است که به دليل عدم مديريت مطلوب شهري از توزيع مناسب گذران اوقات فراغت برخوردار نمي باشد. از اين رو هدف از اين پژوهش ارائه الگوي مناسب جهت توزيع بهينه فضاي گذران اوقات فراغت در هر يک از مناطق مي باشد و به منظور تعيين مکان هاي مناسب براي احداث فضاهاي گذران اوقات فراغت از الگوي GIS استفاده شده است. روش اين پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر اساس ماهيت توصيفي، تحليلي مي باشد و جمع آوري اين اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه اي، اسنادي و ميداني مي باشد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهدکه توزيع و پراکنش آن در سطح شهر به صورت مناسبي انجام نگرفته است.
واژگان کلیدی
اوقات فراغت، مکان یابی، GIS، مرودشت
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=173850

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید