مکان يابي محل دفن پس ماندهاي جامد شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر يزد)

مکان يابي محل دفن پس ماندهاي جامد شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر يزد)

مکان يابي محل دفن پس ماندهاي جامد شهري با استفاده از GIS (مطالعه موردي: شهر يزد)


انتخاب محل دفن پس ماندها يکي از مراحل مهم در مديريت پس ماندهاي جامد شهري است. و با توجه به اثرات مخرب زيست محيطي، اقتصادي و اکولوژيکي، انتخاب محل دفن بايد با دقت و طي يک فرايند علمي صورت گيرد. نوع تحقيق، توسعه اي – کاربردي و روش بررسي آن توصيفي – تحليلي است. در مطالعه حاضر ابتدا معيارها و اصول مکان يابي محل دفن پس ماندهاي شهري، بر اساس منابع معتبر بيان شده سپس بر اساس لايه هاي اطلاعاتي مورد نظر براي شهر يزد از قبيل: شيب، جهت باد، تناسب اراضي، شبکه ارتباطي، تراکم جمعيت، آبهاي سطحي، اقدام به انتخاب مناسب ترين مکان دفن پسماند گرديد. در نهايت جهت مديريت پسماندها اقدام به انتخاب بهترين گزينه پيشگيرانه و کنترلي شده است. نتايج مطالعات نشان مي دهد ميزان پس ماند هاي خانگي روزانه در سال 1389 برابر با 272167 کيلوگرم بوده است، به گونه اي که مجموع کل زباله هاي توليدي از 570.3 تن در روز در سال 1385 به 744 تن در روز در سال 1389 رسيده است. در همين راستا به کارگيري شيوه هاي نيمه مکانيزه، دستي و مکانيزه با رعايت زمان بندي جمع آوري پس ماندها، منجر به مسيردهي درست به ماشين ها و کاهش هزينه بوده است. يافته ها بر اساس تحليلي هاي تلفيق لايه هاي اطلاعاتي نشان داد بهترين مکان براي دفع زباله شهر يزد، در نواحي شمال شرقي و متمايل به شمال با در نظر گرفتن فاصله مناسب از کارگاه هاي توليدي است. در همين راستا جهت مديريت بهينه پس ماندهاي جامد شهر يزد گزينه (تفکيک از مبدا – پردازش بيولوژيکي هوازي – RDF – بي خطرسازي و تثبيت پسماند ويژه خانگي – دفن( به دلايل زيست محيطي، مقبوليت عمومي، پيچيدگي و حساسيت کمتر به عنوان بهترين گزينه پيشنهاد مي گردد.
واژگان کلیدی
مکان یابی، پس ماند های جامد، GIS، مدیریت فراگیر، شهر یزد
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=172718

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید