مکان يابي مناطق مستعد براي اجراي آبياري تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي دشت کرمان)

ؤ

مکان يابي مناطق مستعد براي اجراي آبياري تحت فشار با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) (مطالعه موردي دشت کرمان)


در تصميم گيري و اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار در مقياس ناحيه اي و منطقه اي، عوامل متعددي همچون آب، خاک و اقليم از اهميت ويژه اي برخوردارند. منابع آبهاي سطحي و زيرزميني موجود در هر منطقه نيز از کيفيت و کميت واحدي برخوردار نيستند. دشت کرمان به وسعت تقريبي 7500 کيلومترمربع در استان کرمان واقع شده است. آبياري اراضي اين دشت با بهره برداري از سفره هاي آب زيرزميني انجام مي پذيرد که به دليل بهره برداري شديد مواجه با افت سطح آب شده اند. به منظور جلوگيري از روند افت و افزايش بازده آبياري انجام سامانه هاي آبياري تحت فشار پيشنهاد مي گردد. سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) ابزاري موثر و کاربردي در اين نوع بررسي ها است. در اين تحقيق با استفاده از روشهاي جديد، با به کارگيري شبيه مکان يابي بولين، مناطق مستعد جهت اجراي سامانه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني به تفکيک) شناسايي شده اند. براين اساس، از کل زمينهاي متناسب و قابل آبياري دشت کرمان حدود 5 درصد براي آبياري باراني و 25 درصد براي آبياري قطره اي مناسب شناخته شده اند.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=174880

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید