نقش ويژگي هاي ژئومرفولوژيک و ساختاري بر آمايش منطقه فسا با استفاده از (GIS)

نقش ويژگي هاي ژئومرفولوژيک و ساختاري بر آمايش منطقه فسا با استفاده از (GIS)

نقش ويژگي هاي ژئومرفولوژيک و ساختاري بر آمايش منطقه فسا با استفاده از (GIS)


در اين تحقيق، بخش مرکزي شهرستان فسا مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از اين مطالعه تشخيص نقاط مناسب براي ايجاد طرح هاي اکولوژيکي و شناخت منابع است تا به کمک آن مسوولين بتوانند به مطلوب ترين آرايش فضايي و سرزميني بر اساس توان و قابليت محيط دست يابند.
اين منطقه داراي اشکال متنوع ژئومرفولوژي و دامنه هاي بلند و پرشيب و مراتع و اراضي جنگلي (ارس، بنه کوهي، بادام کوهي و…) است. کل مساحت منطقه 1849 کيلومتر مربع است. حداقل ارتفاع 1257 و حداکثر ارتفاع 3185 متر از سطح دريا مي باشد .
بعد از انجام مطالعات پايه، تهيه نقشه هاي موضوعي منطقه، رقومي سازي، تجزيه و تحليل و جمع بندي، روي هم گذاري لايه ها در محيط GIS انجام شد و در نهايت نقشه آمايش در مقياس 1:300000 به عنوان يک مدل اکولوژيکي ترسيم گرديد .
در اين مدل اکولوژيکي، طبقات در شش طبقه به ترتيب عبارتند از:
طبقه 1: اراضي با استعداد کشت آبي
طبقه 2: اراضي با استعداداراضي ديم
طبقه 3: اراضي با استعداد مرتع داري
طبقه 4: اراضي با استعداد حفاظت و جلوگيري از چراي دام و حيات وحش
طبقه 5: اراضي با استعداد حفاظت جنگل
طبقه 6: اراضي با استعداد غني سازي جنگل ومرتع
واژگان کلیدی
امایش سرزمین، ژئومرفولوژی، توان اکولوژیکی، GIS
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=118113

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید