نمونه هایی از موضوعات مطرح شده در پروژه های شهری

امروزه با توجه به رشد و گسترش بی رویه شهر ها و افزایش جمعیت شهرنشینی و به تبع آن بروز مشکلات مختلف در زمینه های جغرافیایی، فضایی، سیاسی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … ضرورت انجام تحقیقات کاربردی و پژوهش های عالمانه در حوزه مسائل شهری و برنامه ریزی شهری برای رفع این مشکلات بیش از پیش اهمیت دارد.
در ذیل نمونه تحقیقات انجام شده در حوزه مسائل شهری با تاکید بر سیستم های اطلاعات شهری را مشاهده می کنید:
• کاربرد و نقش GIS در تهیه طرح های جامع و تفصیلی و CDS شهری
• کاربرد و نقش GIS در اجرای ساماندهی مشاغل شهری
• کاربرد و نقش GIS در تعیین نقاط حادثه خیز شهری
• کاربرد و نقش GIS در مکانیابی و دفن پسماندهای شهری
• کاربرد و نقش GIS در مکانیابی پارکینگ های شهری
• کاربرد و نقش GIS در توسعه حمل و نقل شهری
• کاربرد و نقش GIS در ارزیابی و توزیع فضایی ایستگاه های آتشنشانی
• کاربرد و نقش GIS در تحلیل فضایی جرم و جنایت در شهرها
• کاربرد و نقش GIS در ترسیم الگوی فضایی توریستی شهرها
• کاربرد و نقش GIS در مدیریت حوادث شبکه های انتقال نیرو
• کاربرد و نقش GIS در بررسی توسعه فیزیکی شهرها
• کاربرد و نقش GIS توزیع خدمات بهداشتی و مکانیابی مراکز بهداشتی و بیمارستان ها
• کاربرد و نقش GIS در سامامدهی فضایی مکانی مراکز آموزشی
• کاربرد و نقش GIS در طراحی مسیرهای حمل و نقل شهری
• کاربرد و نقش GIS در توسعه مناطق حاشیه نشین شهرها
• کاربرد و نقش GIS در ساماندهی بافت های فرسوده شهری
• کاربرد و نقش GIS در مکان یابی و توزع استاندارد فضایی خدمات شهری
• کاربرد و نقش GIS در تحلیل کاربری اراضی شهری
• کاربرد و نقش GIS در تحلیل فضایی حریم عوارض شهری
• کاربرد و نقش GIS در شناسایی و پهنه بندی خطر (زلزله و سیل) مناطق مختلف شهری
• کاربرد و نقش GIS در تحلیل الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای مختلف شهری
• کاربرد و نقش GIS در ارزیابی مسائل مربوط به ترافیک شهری

ویژه نامه این ماه :کاربرد GIS وRS در شهرسازی و مدیریت شهری

ArcGISArcGIS در برنامه ریزی شهریArcGIS در شهرسازیgisgis در برنامه ریزی شهریGIS در پروژه های شهریGIS در شهرسازیGIS در مدیریت شهریآموزش ArcGIS در برنامه ریزی شهریآموزش ArcGIS در شهرسازیآموزش GISآموزش GIS در برنامه ریزی شهریآموزش GIS در شهرسازیآموزش GIS در مدیریت شهریآموزش تخصصی GIS در برنامه ریزی شهریآموزش تخصصی GIS در شهرسازیآموزش تخصصی GIS در مدیریت شهریآموزش جامع و کاربردی ArcGIS در شهرسازیآموزش جامع و کاربردی GIS در شهرسازیآموزش جی آی اسآموزش جی آی اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریآموزش جی ای اس در شهرسازیآموزش جی ای اس در مدیریت شهریآموزشگاه GIS در برنامه ریزی شهریآموزشگاه GIS در شهرسازیآموزشگاه GIS در مدیریت شهریپروژه کامل مکانیابیپروژه های عملی شهریتدریس خصوصی GIS در برنامه ریزی شهریتدریس خصوصی GIS در شهرسازیتدریس خصوصی GIS در مدیریت شهریتوپولوژی در مباحث شهریجی آی اس در شهرسازیداده های واقعی شهریدانلود نرم افزار GIS در شهرسازیرشته شهرسازیرویکرد شهرسازیسعید جوی زادهسیستم اطلاعات جغرافیاییسیستم اطلاعات مکانیشهرشهرسازیطراحی شهریکاربرد GIS در پروژه های شهریکاربرد و نقش GIS توزیع خدمات بهداشتی و مکانیابی مراکز بهداشتی و بیمارستان هاکاربرد و نقش GIS در اجرای ساماندهی مشاغل شهریکاربرد و نقش GIS در ارزیابی مسائل مربوط به ترافیک شهریکاربرد و نقش GIS در ارزیابی و توزیع فضایی ایستگاه های آتشنشانیکاربرد و نقش GIS در بررسی توسعه فیزیکی شهرهاکاربرد و نقش GIS در تحلیل الگوهای رفتاری شهروندان در فضاهای مختلف شهریکاربرد و نقش GIS در تحلیل فضایی جرم و جنایت در شهرهاکاربرد و نقش GIS در تحلیل فضایی حریم عوارض شهریکاربرد و نقش GIS در تحلیل کاربری اراضی شهریکاربرد و نقش GIS در ترسیم الگوی فضایی توریستی شهرهاکاربرد و نقش GIS در تعیین نقاط حادثه خیز شهریکاربرد و نقش GIS در تهیه طرح های جامع و تفصیلی و CDS شهریکاربرد و نقش GIS در توسعه حمل و نقل شهریکاربرد و نقش GIS در توسعه مناطق حاشیه نشین شهرهاکاربرد و نقش GIS در سامامدهی فضایی مکانی مراکز آموزشیکاربرد و نقش GIS در ساماندهی بافت های فرسوده شهریکاربرد و نقش GIS در شناسایی و پهنه بندی خطر (زلزله و سیل) مناطق مختلف شهریکاربرد و نقش GIS در طراحی مسیرهای حمل و نقل شهریکاربرد و نقش GIS در مدیریت حوادث شبکه های انتقال نیروکاربرد و نقش GIS در مکان یابی و توزع استاندارد فضایی خدمات شهریکاربرد و نقش GIS در مکانیابی پارکینگ های شهریکاربرد و نقش GIS در مکانیابی و دفن پسماندهای شهریکتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی شهریکتاب کاربرد GIS در شهرسازیکتاب کاربرد GIS در مدیریت شهریمراحل انجام یک پروژه شهری در GISمشاوره پایان نامه GIS در برنامه ریزی شهریمشاوره پایان نامه GIS در شهرسازیمشاوره پایان نامه GIS در مدیریت شهریمشاوره پایان نامه جی ای اس در شهرسازیمنیژه براهیمیموسسه آموزش جی ای اس در برنامه ریزی شهریموسسه آموزش جی ای اس در شهرسازیموسسه آموزش جی ای اس در مدیریت شهریموسسه آموزشی GISموسسه چشم انداز شیرازموسسه علمس تحقیقاتینقش GIS در مدیریت شهرینمونه هایی از موضوعات مطرح شده در پروژه های شهریویدئوهای آموزشی GIS شهری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید