پراکنش علف هاي هرز مزارع گندم آبي استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

پراکنش علف هاي هرز مزارع گندم آبي استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)

پراکنش علف هاي هرز مزارع گندم آبي استان تهران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)


شناسايي علف هاي هرز مزارع گندم آبي به عنوان اساسي ترين اقدام در مديريت علف هاي هرز اين محصول محسوب مي شود. بر اساس سطح زير کشت گندم و مساحت مزارع در همه شهرستانهاي استان تهران، طي 6 سال زراعي (در سالهاي 1379 تا 1385) تعداد 61 مزرعه به عنوان نماينده مزارع گندم آبي کل استان انتخاب شدند و با شمارش علف هاي هرز به تفکيک جنس و گونه در هر مزرعه در نقاط نمونه برداري، شاخصهاي جمعيتي آنها محاسبه شدند. در هر مزرعه طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا مکان مورد اندازه گيري توسط دستگاه GPS ثبت شد. با استفاده از اين اطلاعات نقشه پراکنش گونه هاي مختلف علفه هاي هرز مزارع گندم استان تهران در محيط GIS توليد گرديد. نتايج نشان داد که در مزارع گندم آبي استان تهران 87 گونه علف هرز وجود دارد. پهن برگهاي مزارع گندم آبي استان تهران به ترتيب غالبيت شامل: خاکشير (Descurania Sophia [L.] Schur.)، هفت بند (Polygonum aviculare L.)، شاه تره (Fumaria vaillantii Loisel.) و بي تي راخ (Galium aparin L.) بودند. باريک برگهاي غالب مزارع گندم استان تهران نيز به ترتيب اهميت يولاف وحشي زمستانه (Avena ludoviciana Durieu.)، جو دره (Hordeum spontaneum C. Koch.) و چاودار (Secale cereal L.) بودند. علاوه بر اين مهمترين رستنيهاي مزاحم قبل از برداشت گندم در استان تهران را پيچک صحرايي (Convolvulus arvensis L.)، کنگر وحشي (Cirsium arvense [L.] Scop.) و ازمک (Cardaria draba [L.] Desv.) تشکيل مي دادند.
واژگان کلیدی
نقشه پراکنش، شاخص غالبیت، فراوانی، یکنواختی، تراکم
برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=124079

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید