پهنه بندي اقليمي استان خراسان جنوبي با نرم افزار GIS

پهنه بندي اقليمي استان خراسان جنوبي با نرم افزار GIS

پهنه بندي اقليمي استان خراسان جنوبي با نرم افزار GIS


طبقه بندي اقليمي نواحي جغرافيايي از گذشته هاي دور انجام مي شده است. با اين تفاوت که در گذشته از روش هاي سنتي و امروزه با پيشرفت تکنولوژي GIS از روش هاي نوين استفاده مي شود. همچنين استفاده از چند پارامتر اقليمي در روش هاي سنتي به تنهايي نمي توانست گوياي واقعيت اقليم نواحي باشد. بنابراين در ساليان اخير محققان کوشيده اند با استفاده از غالب پارامترهاي موثر بر اقليم و روش هاي نوين، تصويري واقعي از اقليم نواحي ارائه دهند. هدف اين مقاله پهنه بندي اقليمي استان خراسان جنوبي با روش تحليل عاملي و خوشه اي است و غالب عناصر اقليمي در تعيين نوع آب و هواي منطقه دخالت داده مي شود. براي بهبود نتايج پهنه بندي اقليمي از آمار ايستگاه هاي هواشناسي سينوپتيک و کليماتولوژي استفاده گرديد. براي اين امر يک ماتريس 11*34 شامل 7 ايستگاه سينوپتيک و 4 ايستگاه کليماتولوژي و 34 متغير اقليمي تشکيل شد. بررسي نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که اقليم استان متاثر از 6 عامل که به ترتيب اهميت عبارتند از: دما (درجه حرارت)، رطوبت اتمسفري، بادي- غباري، يخبندان، بارشي، آفتابي (تابش). مولفه هاي ياد شده حدود 96.5 درصد رفتار اقليمي استان را تبيين کردند. تحليل خوشه اي بر روي عوامل ياد شده وجود 6 ناحيه آب و هوايي را در استان نشان داد. اين نواحي عبارت از ناحيه نيمه گرم و خشک معتدل، ناحيه گرم و بياباني، ناحيه گرم و خشک نيمه بياباني، ناحيه کوهستاني سرد و نيمه خشک، ناحيه بياباني، ناحيه گرم و خشک بياباني مي باشند.
واژگان کلیدی
پهنه بندی اقلیمی، تحلیل خوشه ای، تحلیل عاملی، خراسان جنوبی، GIS
برای دانلود مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=275351

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید