کاربرد توابع منطق فازي در محيط Arc GIS به منظور مکان يابي آرامستان هاي شهر پارس آباد (استان اردبيل)

کاربرد توابع منطق فازي در محيط Arc GIS به منظور مکان يابي آرامستان هاي شهر پارس آباد (استان اردبيل)

کاربرد توابع منطق فازي در محيط Arc GIS به منظور مکان يابي آرامستان هاي شهر پارس آباد (استان اردبيل)


آرامستان ها از ديرباز در ايران يکي از عناصر مهم شهري بوده اند، زيرا اين کاربري ها از يک سو ارتباط مستقيمي با اصول و قواعد شهرسازي داشته و از سوي ديگر تحت تاثير اعتقادات و آداب و رسوم مذهبي مردم بوده اند. بنابراين مکان يابي مربوط به آن ها نيز از حساسيت هاي خاصي برخوردار بوده است. ظرفيت آرامستان هاي فعلي شهر پارس آباد مغان از سويي به دليل قدمت زياد آن ها و از طرف ديگر به علت افزايش سريع جمعيت ديگر پاسخگوي نياز هاي مردم اين شهر نيست. ازاين رو هدف مقاله حاضر مکان يابي بهينه ترين نقاط در اطراف شهر پارس آباد به منظور احداث آرامستان جديد اين شهر با استفاده از منطق فازي در قالب Arc GIS مي باشد. بدين منظور در مراحل اوليه عوامل مهم در تعيين مکان مناسب براي احداث آرامستان هاي شهري شناسايي شد، و نقش و ميزان تاثيرگذاري هر يک از عوامل فوق در مکان يابي مشخص گرديد. در ادامه به دليل وسعت زياد منطقه، اقدام به حذف مناطق محدوديت دار گرديد. سپس با استفاده از توابع عضويت فازي (گوسي، لارج و خطي)، نقشه هاي مختلفي بر اساس ماهيت و نقش اين عوامل در مکان يابي تشکيل گرديد. در ادامه با طراحي شبکه اي استنتاجي و به کارگيري مدل منطق فازي و اپراتورهاي آن (Prod،Sum و گاماهاي 0.7، 0.8، 0.9) ترکيب اطلاعات به صورت غيرخطي انجام شد. درنهايت مناسب ترين مکان هاي به دست آمده از شبکه استنتاجي، با توجه به مقدار درجات عضويت آن ها و فاصله آن ها نسبت به حريم هاي تعريف شده مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج به دست آمده حاکي از اختلاف عميق بين وضعيت مکان گزيني آرامستان-ها در وضع موجود و مطلوب مي باشد.

برای دانلود این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=352586

آموزش کاربردی GIS وRS

همراه با فیلم و کتاب

همراه با پروژه های کاربردی

مدرس:

دکتر سعید جوی زاده

تلفن ثبت نام:

09382252774

آدرس وب سایت:

https://gisland.org/

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید