خانه / کتاب های ما(برای مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید) / کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری

کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
مولفان: محمدرضا رضایی، سعید جوی زاده ، الناز امینی، منیژه براهیمی ، مسلم شمشیری
تلفن سفارش :
07132341477
09382252774
آدرس-شیراز-خیابان برق، کوچه 1. موسسه چشم انداز هزاره سوم

سرفصل کتاب:

فصل اول 13
سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 13
1-1 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی: 14
1-2 ارکان و مؤلفه هاي اصلی GIS : 14
1-3 تاریخچه مختصرGIS : 16
1-4 سير تحول : GIS 17
1-5 انواع مدل داده در GIS: 18
1-5-1 داده هاي هندسي 18
1-5-2 داده های گرافیکی: 22
1-5-3 داده هاي توصيفي: 23
6-1 دستگاه مختصات جغرافیایی: 24
1-6-1 عرض جغرافيايي: 25
1-6-2 طول جغرافيايي: 25
1-6-3 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟ 26
1-7 تعریف سیستم تصویر: 26
1-7-1 سیستم های تصویر و نقشه ها: 27
1-7-2 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM): 30
1-7-3 سیستم ژئودتیک جهانی (WGS84) WORLD GEODETIC SYSTE: 32
1-7-4 سیستم مختصات لامبرت: 33
1-7-5 سیستم مختصات لامبرت هم شکل :(LAMBERT CONFORMAL CONIC) LCC 33
1-8 راههای شناسایی سیستم مختصات تصویر: 34
1-9 انواع فرمت های GIS: 37
1-9-1 فرمت های برداری: 37
1-9-2 انواع فرمت های رستری: 41
فصل دوم 44
نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهري 44
2-1 نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهری: 45
2-1-1 نقش GIS در مدیریت شهری: 46
2-1-2 نقش GIS در برنامه ریزی شهری: 47
2-1-3 نقش GIS در برنامه ريزي منطقه اي: 48
2-1-4 نقش GIS در طراحی شهری: 48
2-1-5 نقش GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS): 48
2-1-6 نقش GISدر مدیریت بحران شهری : 49
2-1-7 نقش GIS عدالت فضايي: 49
2-1-8 نقش GIS در مدلسازي شهري : 50
2-1-9 نقش GIS در مدلسازي فضايي: 50
2-2 کاربردهاي عمومي GIS در حوزه های مختلف شهری: 51
2-1-1 کاربرد GIS درحوزه مطالعات شهری: 51
2-2-2 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی: 55
2-2-3 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی: 55
2-2-4 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعاليت هاي شهري (محيط زيست): 56
2-2-5 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعالیت های اجتماعی: 56
2-2-6 کاربردهاي GIS در حوزه ي خدمات شهري 57
فصل سوم 65
مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS 65
3-1 مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS: 66
3-1-1 مشخص کردن موضوع و هدف : 66
3-1-2 بیان مسأله : 68
3-1-3 مشورت با کارشناس مورد نظر: 68
3-1-4 جمع آوری داده: 69
3-1-5 صحت سنجی داده ها و کنترل کیفی دادهها: 86
3-1-6 وارد کردن دادهها به محیط نرم افزار: 89
3-1-7 انتخاب ابزار مناسب: 89
3-1-8 روش کار: 90
3-1-9 پردازش : 90
3-1-10 مشخص شدن جواب: 90
3-1-11 کنترل زمینی: 91
3-1-12 تصمیم سازی: 91
3-1-13 تصمیم گیری: 91
فصل چهارم 93
آشنایی با محیط نرم افزار ARC MAP 93
4-1 معرفی نرمافزار :ARCMAP 94
4-2 طریقه دسترسی به ARCMAP: 94
4-3 آشنایی با محیط ARCMAP 95
4-4 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات 95
4-5 آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) 96
4-6 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP: 101
4-6-1 آشنایی با نوار ابزار استاندار: 102
4-6-2 آشنایی با نوار ابزار TOOLS: 103
4-7 انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP 105
4-7-1 ذخیره نمودن یک پروژه 105
4-7-2 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 107
4-7-3 استفاده از روش PUBLISHER برای ذخیره پروژه: 110
4-7-4 ذخیره پروژه به روش PDF: 122
فصل پنجم 125
ژئورفرنس کردن 125
5-1 معنی و مفهوم ژئورفرنس: 126
5-2 انواع ژئورفرنس: 127
5-2-1 مختصات دار کردن فایل های وکتوری با ابزار SPATIAL ADJUSTMENT : 127
5-2-2 مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار :GEO REFERENCING 133
5-3 تغییر مختصات فایل های رستری (PROJECT RASTER): 141
5-4 تعریف سیستم تصویر برای لایه اطلاعاتی در نرم افزار ARCGIS : 143
5-5 استفاده ازگوکل ارث در زمین مرجع کردن: 147
فصل ششم 152
جداول توصیفی 152
6-1ساختار جداول در GIS: 153
6-2 نمایش یک : TABLE 153
6-3 ابزارهای موجود در جدول توصیفی(تصویر 6-5) 156
6-3-1 TABLE OPTION: 157
6-4 دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی: 161
6-5 چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟ 169
6-6 ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید: 172
فصل هفتم 176
SHAPEFILE و GEODATABASE 176
7-1 شیپ فایل چیست؟ 177
7-2 ایجاد یک SHAPEFILE : 177
7-3 GEODATABASE چیست؟ 182
7-3-1 انواع ژئودیتابیس :GEODATABASE 183
7-3-2 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره: 184
7-4 ایجاد یک GEODATABASE 185
فصل هشتم 199
رقومی کردن نقشه ها (DIGITING) یا ترسیم عوارض 199
8-1 تعریف رقومی کردن: 200
8-2 مراحل رقومی سازی نقشه : 200
8-2-1 معرفی نوار ابزار EDITOR: 202
8-2-2معرفی پنجره EDITOR: 206
8-2-3 معرفی منوی ADVANCED EDITING: 212
8-3 الحاقیه ARC SCAN 216
8-3-1 فعال نمودن الحاقیه ARC SCAN 216
8-3-2 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده: 217
8-3-3 تنظیمات ARCSCAN 219
8-4 روش های وکتوری نمودن داده های رستری: 229
8-4-1 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش نیمه اتوماتیک: 229
8-4-2 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش اتوماتیک: 231
فصل نهم 237
ایجاد و مدیریت گرافیک ها (DRAWING) 237
9-1 دسترسی به نوار ابزار DRAW: 238
9-2 آشنایی با نوار ابزار DRAW: 239
فصل دهم 248
استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS 248
10-1 تبدیل فایلهای CAD به GIS: 249
10-1-1 نحوه تبدیل فایل CAD به SHAPEFILE: 249
10-1-2 نحوه تبدیل فایل CAD به :GEODATABASE 251
10-2 داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN: 253
10-2-1روش های تبدیل DGN به GIS: 254
فصل یازدهم 260
توپولوژی 260
11-1 تعریف توپولوژی: 261
11-2 مدل توپولوژی: 261
11-3 روابط توپولوژیک در GIS: 261
11-4 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک: 266
11-5 قوانین توپولوژی : 267
11-5-1قوانین عوارض سطحی(POLYGON RULES): 268
11-5-2قوانین عوارض خطی (LINE RULES): 273
11-5-3 قوانین عوارض نقطه ای (POINT RULES): 280
11-6 توپولوژی نقشه و توپولوژی : GEODATABASE 282
11-7 ایجاد توپولوژی: 282
فصل دوازدهم 300
اتصال (JOIN) 300
12-1روشهای مختلف دسترسی به JOIN 301
12-2روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگری: 303
12-3 مدیریت JOIN: 305
12-4 حذف کردن یک جدول متصل شده: 305
12-5 اتصال بر مبنای ارتباط فضایی (SPATIAL JOIN یا SPATIAL LOCATION ): 306
فصل سیزدهم 311
GEOPROCESSING 311
13-1 اصول اساسی در پردازش های مکانی: 312
13-1-1 BUFFER: 312
13-1-2 CLIP: 321
13-1-3 EXTRACT BY MASK (برش زدن فایل های رستری): 322
13-1-4 INTERSECT: 325
13-1-5 UNION : 327
13-1-6 MERGE: 329
فصل چهاردهم 333
استفاده از GPS در GIS 333
14-1 جی.پی.اس (GPS) چیست؟ 334
14-2 مزایای سیستم GPS 334
14-3 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS 334
14-4 ابزار ADD XY COORDINATES: 347
فصل پانزدهم 350
کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری 350
15-1 کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری: 351
15-1-1 مطالعه و بررسی ساختارهای شهری: 351
15-1-2 مکانیابی برای تسهیلات و خدمات شهری: 353
15-1-3 مطالعات بلایای طبیعی و مدیریت بحران: 353
15-1-4 تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای جهت استفاده در طرحهای توسعه شهری: 354
15-1-5 به هنگام سازی نقشه های شهری: 356
15-1-6 برآورد میزان تخریب باغات: 356
15-1-7 روش استفاده از گوگل ارث برای مشاهده تغییرات پدیده های سطح زمین: 356
15-2 روش دانلود تصاویر ماهواره ای به صورت زمین مرجع: 357
15-2-1 استفاده از نرم افزار SAS PLANET: 358
15-4 تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH : 365
15-4-1 ابزار LAYER TO KML : 365
15-4-2 ابزار MAP TO KML: 367
15-5 تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS: 368
فصل شانزدهم 371
نماد (SYMBOL) 371
16-1 نماد سازی: 372
16-2 انواع نقشه های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری 373
16-3 تغییر رنگ عوارض: 376
16-4 تغییر رنگ و شکل عوارض: 376
16-5 طبقه بندی عوارض لایه ها: 381
16-5-1 FEATURES: 381
16-5-2 CATEGORIES: 383
16-5-3 QUANTITIES: 386
16-5-4 CHARTS: 391
16-5-5:MULTIPLE ATTRIBUTE 394
فصل هفدهم 396
برچسب گذاری (LABLE) 396
17-1 انواع روش های برچسب گذاری: 397
17-1-1 روش اول با استفاده از سربرگ LABEL: 397
17-1-2 روش دوم با استفاده از نوار ابزار :DRAW 409
17-2 تبدیل برچسبها به ANNOTATION: 411
فصل هجدهم 415
گراف 415
18-1 انواع نمودار ها: 416
18-2 روش ترسیم نمودار در نرم افزار ARCMAP: 417
18-2-1 تنظیمات پنجره GRAGH: 418
فصل نوزدهم 423
BOOKMARK& HYPERLINK 423
19-1 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (HYPERLINK): 424
19-1-1 روش ایجاد HYPERLINK در ARCMAP 424
19-1-2 مدیریت HYPERLINKS: 428
19-2 BOOKMARK: 430
19-2-1 روش ایجاد :BOOKMARK 430
19-2-2 مدیریت BOOKMARK: 433
فصل بیستم 436
مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN 436
20-1 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN: 437
20-2 مدل :TIN 439
20-2-1 شیوه های تشکیلTIN: 439
20-2-2 اصول تشکیل TIN: 440
20-2-3 روش ایجاد TIN: 441
20-2-4 دستورات کاربردی TIN در ARC TOOLBOX : 442
20-3 مدل رقومی ارتفاع ( DEM ): 450
20-3-1 کاربرد DEM: 451
20-3-2 طبقه بندی زمین با استفاده از :DEM 451
20-3-3 روش های تولید DEM: 452
20-3-5 روش ایجاد DEM: 455
20-3-6 دستورات پرکاربرد DEM در ARC TOOLBOX: 460
20-4 تفاوت DEM، DTM، DSM : 467
فصل بیست و یکم 471
SPATIAL ANALYST 471
21-1 شیب(SLOPE): 472
21-1-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ: 473
21-1-2 طرز تهیه نقشه شیب در ARCMAP: 473
21-2 جهت شیب (ASPECT): 476
21-2-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب: 477
21-2-2 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ARCMAP: 477
21-3 خطوط تراز چیست؟ 479
21-3-1 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان: 480
21-3-2 طرز تهیه خطوط تراز در ARCMAP: 481
21-3-3 تهیه خطوط هم چند در ARCMAP: 484
21-4 نقشه سایه روشن (HILLSHADE): 489
21-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن: 490
21-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ARCMAP: 490
21-5 نقشه میدان دید(VIEWSHED): 492
21-5-1 كاربرد نقشه میدان دید: 493
21-5-2 ایجاد نقشه VIEW SHADE: 493
21-6 نقشه FILL / CUT: 496
21-6-1 کاربرد های نقشه FILL / CUT: 496
21-6-2 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه FILL / CUT: 497
21-6-3 ایجاد نقشه FILL / CUT: 497
فصل بیست و دوم 500
درون یابی (INTERPOLATION) 500
22-1 روشهای درون یابی (INTERPOLATION): 502
22-1-1 روشهای درون یابی جبری یا قطعی :(DETERMINISTIC) 502
22-1-2 روشهای درون یابی زمین آماری: (GEOSTATISTICAL) 503
22-1-3 درون یابی همسایگی طبیعی(NATURAL NEIGHBOR INTERPOLATION): 505
22-2 ابزارهای درونیابی در ARCGIS: 506
22-2-1 ابزار IDW 506
22-2-2 ابزار KRIGING: 513
22-2-3 ابزار NEIGHBOR NATURAL 516
22-2-4 ابزار : SPLINE 519
فصل بیست و سوم 524
تحلیل شبکه (NETWORK ANALYST) 524
23-1 شبکه چیست؟ 526
23-2 انواع شبکه ها در GIS: 526
23-3 تحلیل شبکه حمل و نقل: 527
23-4 مجموعه داده های شبکه ای: 529
23-5 عناصر و منابع شبکه ای: 529
23-6 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه: 530
23-7 خصوصیات شبکه: 530
23-8 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه: 531
23-9 مراحل انجام تحلیل شبکه های حمل و نقل: 531
23-10 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه: 531
23-11 روش ایجاد تحلیل شبکه در ARCMAP: 538
23-12 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین مسیرNEW ROUTE)): 541
21-12-1 مراحل انجام کار: 542
23-13 یافتن نزدیکترین تسهیلات (CLOSET FACILITY): 550
23-13-1مراحل انجام کار: 550
23-14 محاسبه محدوده خدماتی: 556
23-14-1 مراحل انجام کار: 556
فصل بیست و چهارم 563
مدل سازی با MODEL BUILDER 563
24-1 چه زمانی مدل ها را می سازید؟ 564
24-2 چرا MODEL BUILDER را یاد بگیریم؟ 565
24-3 کاربردهای MODEL BUILDER: 565
24-4 ساخت مدل در MODEL BUILDER: 566
24-4 مراحل ساخت مدل در محیط MODEL BUILDER: 567
فصل بیست و پنجم 578
روش تهیه گزارش در ARCMAP یا REPORT 578
25-1 روش تهیه گزارش در ARCMAP: 579
فصل بیست و ششم 587
مدیریت انتخاب ها (SELECT) 587
26-1 انواع روشهای پرس و جو: 588
26-1-1 SELECT BY ATTRIBUTE: 589
26-1-2 SELECT BY LOCATION: 598
26-1-3 SELECT BY GRAPHIC: 606
26-1-4 کاربرد سایر دستورات SELECTION: 608
فصل بیست و هفتم 611
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 611
27-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: 612
27-2 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP: 612
27-2-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي: 613
27-2-2 تهيه داده ها و معیارهای موثر: 613
27-2-3 استاندارد سازی نقشه ها: 614
27-2-5 وزن دهي به نقشه ها: 627
27-2-6 وزن دهی در محیط نرم افزار EXPERT CHOICE: 630
27-2-7 تلفيق نقشه ها: 641
27-2-8 تهيه نقشه هاي نهايي: 647
فصل بیست و هشتم 652
نرم افزار ARCSCENE 652
28-1 طریقه دسترسی به نرم افزار ARCSCENE: 653
28-2 آشنایی منوی TOOLS در ARCSCENE: 655
28-3 نمایش سه بعدی لایه های وکتوری : 656
28-4 نمایش سه بعدی لایه های رستری: 661
فصل بیست و نهم 664
ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ 664
29-1 چیدمان نقشه: 665
29-1-1 عناصر چیدمان نقشه: 667
29-1-2 مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه: 668
29-2 معرفی محیطVIEW LAYOUT: 670
29-3 خروجی گرفتن نقشه ها در محیط ARCMAP: 671
29-3-1 اضافه کردن GRIDE به نقشه: 680
فصل سی ام 688
روش ساخت اطلس در GIS 688
30-1 روش ساخت اطلس در GIS: 689
30-2 روش ساخت MAP BOOKS: 691
30-3 تنظیمات MAP BOOK: 696
پیوست 701
فهرست منابع 715

درباره‌ی سعید جوی زاده

دکتر سعید جوی زاده مدیر موسسه علمی تحقیقاتی چشم انداز هزاره سوم ملل و عاشق مجموعه علوم جغرافیایی است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک و بی هدفی هستند. کارشناسی جغرافیای طبیعی را در سال 1381 از دانشگاه یزد، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی محیطی را از دانشگاه خوارزمی در سال 1384 و مدرک دکتری خود را در سال 1398 در رشته اقلیم شناسی از دانشگاه خوارزمی اخذ کرده است. عنوان رساله ایشان "تحلیل فضایی خشکسالی در ایران" است. او متخصص سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) وآمار فضایی است. از سال 1381 مشغول تدریس در دانشگاه ها و مراکز دولتی و خصوصی است. وی همه ساله کارگاه های تخصصی را برای علاقه مندان به GIS و RS برگزار می کند. کتاب هایی مفید و کاربردی را در زمینه سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی را به رشته تحریر درآورده است. هم اکنون نیز بروی سیستم های پهباد و برنامه نویسی پیشرفته در سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مشغول به فعالیت است. علاوه بر این سعید جوی زاده علاقه مند به مطالعات خشکسالی و بلایای طبیعی است و در زمینه خشکسالی نیز کتاب های متعددی را به رشته تحریر درآورده است. از آرزوهای دکتر جوی زاده همه گیر شدن سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و آمار فضایی در بین مردم و نهاد هادی تصمیم گیری است.

همچنین ببینید

کاربرد GIS و RS در محیط زیست

کاربرد GIS و RS در محیط زیست مولفان: گل آفرین زارع سعید جوی زاده منیژه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

Open chat
Powered by
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟