کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری


کتاب کاربرد ArcGIS در برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
مولفان: محمدرضا رضایی، سعید جوی زاده ، الناز امینی، منیژه براهیمی ، مسلم شمشیری
تلفن سفارش :
07132341477
09382252774
آدرس-شیراز-خیابان برق، کوچه 1. موسسه چشم انداز هزاره سوم

سرفصل کتاب:

فصل اول 13
سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 13
1-1 تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی: 14
1-2 ارکان و مؤلفه هاي اصلی GIS : 14
1-3 تاریخچه مختصرGIS : 16
1-4 سير تحول : GIS 17
1-5 انواع مدل داده در GIS: 18
1-5-1 داده هاي هندسي 18
1-5-2 داده های گرافیکی: 22
1-5-3 داده هاي توصيفي: 23
6-1 دستگاه مختصات جغرافیایی: 24
1-6-1 عرض جغرافيايي: 25
1-6-2 طول جغرافيايي: 25
1-6-3 عرض و طول جغرافيايي چگونه با هم تعامل دارند؟ 26
1-7 تعریف سیستم تصویر: 26
1-7-1 سیستم های تصویر و نقشه ها: 27
1-7-2 سيستم تصوير جهاني مركاتور جانبي (UTM): 30
1-7-3 سیستم ژئودتیک جهانی (WGS84) WORLD GEODETIC SYSTE: 32
1-7-4 سیستم مختصات لامبرت: 33
1-7-5 سیستم مختصات لامبرت هم شکل :(LAMBERT CONFORMAL CONIC) LCC 33
1-8 راههای شناسایی سیستم مختصات تصویر: 34
1-9 انواع فرمت های GIS: 37
1-9-1 فرمت های برداری: 37
1-9-2 انواع فرمت های رستری: 41
فصل دوم 44
نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهري 44
2-1 نقش و کاربرد سامانه ي اطلاعات جغرافيايي در مطالعات شهری: 45
2-1-1 نقش GIS در مدیریت شهری: 46
2-1-2 نقش GIS در برنامه ریزی شهری: 47
2-1-3 نقش GIS در برنامه ريزي منطقه اي: 48
2-1-4 نقش GIS در طراحی شهری: 48
2-1-5 نقش GIS در ایجاد سیستم اطلاعات شهری (UIS): 48
2-1-6 نقش GISدر مدیریت بحران شهری : 49
2-1-7 نقش GIS عدالت فضايي: 49
2-1-8 نقش GIS در مدلسازي شهري : 50
2-1-9 نقش GIS در مدلسازي فضايي: 50
2-2 کاربردهاي عمومي GIS در حوزه های مختلف شهری: 51
2-1-1 کاربرد GIS درحوزه مطالعات شهری: 51
2-2-2 کاربرد GIS در حوزه فنی و عمرانی: 55
2-2-3 کاربرد GIS در حوزه معماری و شهرسازی: 55
2-2-4 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعاليت هاي شهري (محيط زيست): 56
2-2-5 کاربردهاي GIS در حوزه ي فعالیت های اجتماعی: 56
2-2-6 کاربردهاي GIS در حوزه ي خدمات شهري 57
فصل سوم 65
مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS 65
3-1 مراحل انجام یک پروژه شهری در GIS: 66
3-1-1 مشخص کردن موضوع و هدف : 66
3-1-2 بیان مسأله : 68
3-1-3 مشورت با کارشناس مورد نظر: 68
3-1-4 جمع آوری داده: 69
3-1-5 صحت سنجی داده ها و کنترل کیفی دادهها: 86
3-1-6 وارد کردن دادهها به محیط نرم افزار: 89
3-1-7 انتخاب ابزار مناسب: 89
3-1-8 روش کار: 90
3-1-9 پردازش : 90
3-1-10 مشخص شدن جواب: 90
3-1-11 کنترل زمینی: 91
3-1-12 تصمیم سازی: 91
3-1-13 تصمیم گیری: 91
فصل چهارم 93
آشنایی با محیط نرم افزار ARC MAP 93
4-1 معرفی نرمافزار :ARCMAP 94
4-2 طریقه دسترسی به ARCMAP: 94
4-3 آشنایی با محیط ARCMAP 95
4-4 طریقه اضافه کردن جدول مندرجات 95
4-5 آشنایی با جدول مندرجات (TABLE OF CONTENTS) 96
4-6 طریقه اضافه کردن نوارها در محیط ARCMAP: 101
4-6-1 آشنایی با نوار ابزار استاندار: 102
4-6-2 آشنایی با نوار ابزار TOOLS: 103
4-7 انواع روش های ذخیره نمودن یک پروژه در ARCMAP 105
4-7-1 ذخیره نمودن یک پروژه 105
4-7-2 ذخیره نمودن نقشه برای چاپ: 107
4-7-3 استفاده از روش PUBLISHER برای ذخیره پروژه: 110
4-7-4 ذخیره پروژه به روش PDF: 122
فصل پنجم 125
ژئورفرنس کردن 125
5-1 معنی و مفهوم ژئورفرنس: 126
5-2 انواع ژئورفرنس: 127
5-2-1 مختصات دار کردن فایل های وکتوری با ابزار SPATIAL ADJUSTMENT : 127
5-2-2 مختصات دار کردن فایل های رستری با ابزار :GEO REFERENCING 133
5-3 تغییر مختصات فایل های رستری (PROJECT RASTER): 141
5-4 تعریف سیستم تصویر برای لایه اطلاعاتی در نرم افزار ARCGIS : 143
5-5 استفاده ازگوکل ارث در زمین مرجع کردن: 147
فصل ششم 152
جداول توصیفی 152
6-1ساختار جداول در GIS: 153
6-2 نمایش یک : TABLE 153
6-3 ابزارهای موجود در جدول توصیفی(تصویر 6-5) 156
6-3-1 TABLE OPTION: 157
6-4 دیگر تغییرات در جدول اطلاعات توصیفی: 161
6-5 چگونه دو جدول توصیفی را با هم مشاهده کنیم؟ 169
6-6 ایجاد یک جدول اطلاعاتی جدید: 172
فصل هفتم 176
SHAPEFILE و GEODATABASE 176
7-1 شیپ فایل چیست؟ 177
7-2 ایجاد یک SHAPEFILE : 177
7-3 GEODATABASE چیست؟ 182
7-3-1 انواع ژئودیتابیس :GEODATABASE 183
7-3-2 تفاوت ژئودیتابیس تک کاربره و چندکاربره: 184
7-4 ایجاد یک GEODATABASE 185
فصل هشتم 199
رقومی کردن نقشه ها (DIGITING) یا ترسیم عوارض 199
8-1 تعریف رقومی کردن: 200
8-2 مراحل رقومی سازی نقشه : 200
8-2-1 معرفی نوار ابزار EDITOR: 202
8-2-2معرفی پنجره EDITOR: 206
8-2-3 معرفی منوی ADVANCED EDITING: 212
8-3 الحاقیه ARC SCAN 216
8-3-1 فعال نمودن الحاقیه ARC SCAN 216
8-3-2 وکتوری کردن یک نقشه اسکن شده: 217
8-3-3 تنظیمات ARCSCAN 219
8-4 روش های وکتوری نمودن داده های رستری: 229
8-4-1 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش نیمه اتوماتیک: 229
8-4-2 وکتوری نمودن لایه های رستری به روش اتوماتیک: 231
فصل نهم 237
ایجاد و مدیریت گرافیک ها (DRAWING) 237
9-1 دسترسی به نوار ابزار DRAW: 238
9-2 آشنایی با نوار ابزار DRAW: 239
فصل دهم 248
استفاده از لایه های CAD و DGN در GIS 248
10-1 تبدیل فایلهای CAD به GIS: 249
10-1-1 نحوه تبدیل فایل CAD به SHAPEFILE: 249
10-1-2 نحوه تبدیل فایل CAD به :GEODATABASE 251
10-2 داده های سازمان نقشه برداری با فرمت DGN: 253
10-2-1روش های تبدیل DGN به GIS: 254
فصل یازدهم 260
توپولوژی 260
11-1 تعریف توپولوژی: 261
11-2 مدل توپولوژی: 261
11-3 روابط توپولوژیک در GIS: 261
11-4 مزایای ایجاد روابط توپولوژیک: 266
11-5 قوانین توپولوژی : 267
11-5-1قوانین عوارض سطحی(POLYGON RULES): 268
11-5-2قوانین عوارض خطی (LINE RULES): 273
11-5-3 قوانین عوارض نقطه ای (POINT RULES): 280
11-6 توپولوژی نقشه و توپولوژی : GEODATABASE 282
11-7 ایجاد توپولوژی: 282
فصل دوازدهم 300
اتصال (JOIN) 300
12-1روشهای مختلف دسترسی به JOIN 301
12-2روش اتصال اطلاعات توصیفی یک جدول به جدول دیگری: 303
12-3 مدیریت JOIN: 305
12-4 حذف کردن یک جدول متصل شده: 305
12-5 اتصال بر مبنای ارتباط فضایی (SPATIAL JOIN یا SPATIAL LOCATION ): 306
فصل سیزدهم 311
GEOPROCESSING 311
13-1 اصول اساسی در پردازش های مکانی: 312
13-1-1 BUFFER: 312
13-1-2 CLIP: 321
13-1-3 EXTRACT BY MASK (برش زدن فایل های رستری): 322
13-1-4 INTERSECT: 325
13-1-5 UNION : 327
13-1-6 MERGE: 329
فصل چهاردهم 333
استفاده از GPS در GIS 333
14-1 جی.پی.اس (GPS) چیست؟ 334
14-2 مزایای سیستم GPS 334
14-3 طریقه وارد کردن اطلاعات GPS به GIS 334
14-4 ابزار ADD XY COORDINATES: 347
فصل پانزدهم 350
کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری 350
15-1 کاربرد تصاویر ماهواره ای نرم افزار گوگل ارث در برنامه ریزی شهری: 351
15-1-1 مطالعه و بررسی ساختارهای شهری: 351
15-1-2 مکانیابی برای تسهیلات و خدمات شهری: 353
15-1-3 مطالعات بلایای طبیعی و مدیریت بحران: 353
15-1-4 تهیه نقشه از تصاویر ماهواره ای جهت استفاده در طرحهای توسعه شهری: 354
15-1-5 به هنگام سازی نقشه های شهری: 356
15-1-6 برآورد میزان تخریب باغات: 356
15-1-7 روش استفاده از گوگل ارث برای مشاهده تغییرات پدیده های سطح زمین: 356
15-2 روش دانلود تصاویر ماهواره ای به صورت زمین مرجع: 357
15-2-1 استفاده از نرم افزار SAS PLANET: 358
15-4 تبدیل لایه های GIS به فرمت GOOGLE EARTH : 365
15-4-1 ابزار LAYER TO KML : 365
15-4-2 ابزار MAP TO KML: 367
15-5 تبدیل لایه های GOOGLE EARTH به فرمت GIS: 368
فصل شانزدهم 371
نماد (SYMBOL) 371
16-1 نماد سازی: 372
16-2 انواع نقشه های موضوعی بر اساس تکنیک نماد گذاری 373
16-3 تغییر رنگ عوارض: 376
16-4 تغییر رنگ و شکل عوارض: 376
16-5 طبقه بندی عوارض لایه ها: 381
16-5-1 FEATURES: 381
16-5-2 CATEGORIES: 383
16-5-3 QUANTITIES: 386
16-5-4 CHARTS: 391
16-5-5:MULTIPLE ATTRIBUTE 394
فصل هفدهم 396
برچسب گذاری (LABLE) 396
17-1 انواع روش های برچسب گذاری: 397
17-1-1 روش اول با استفاده از سربرگ LABEL: 397
17-1-2 روش دوم با استفاده از نوار ابزار :DRAW 409
17-2 تبدیل برچسبها به ANNOTATION: 411
فصل هجدهم 415
گراف 415
18-1 انواع نمودار ها: 416
18-2 روش ترسیم نمودار در نرم افزار ARCMAP: 417
18-2-1 تنظیمات پنجره GRAGH: 418
فصل نوزدهم 423
BOOKMARK& HYPERLINK 423
19-1 اتصال عکس، فیلم و سایر مدارک به عارضه (HYPERLINK): 424
19-1-1 روش ایجاد HYPERLINK در ARCMAP 424
19-1-2 مدیریت HYPERLINKS: 428
19-2 BOOKMARK: 430
19-2-1 روش ایجاد :BOOKMARK 430
19-2-2 مدیریت BOOKMARK: 433
فصل بیستم 436
مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN 436
20-1 مدل ارتفاعی در سه فرمت TIN ، RASTER و TERRAIN: 437
20-2 مدل :TIN 439
20-2-1 شیوه های تشکیلTIN: 439
20-2-2 اصول تشکیل TIN: 440
20-2-3 روش ایجاد TIN: 441
20-2-4 دستورات کاربردی TIN در ARC TOOLBOX : 442
20-3 مدل رقومی ارتفاع ( DEM ): 450
20-3-1 کاربرد DEM: 451
20-3-2 طبقه بندی زمین با استفاده از :DEM 451
20-3-3 روش های تولید DEM: 452
20-3-5 روش ایجاد DEM: 455
20-3-6 دستورات پرکاربرد DEM در ARC TOOLBOX: 460
20-4 تفاوت DEM، DTM، DSM : 467
فصل بیست و یکم 471
SPATIAL ANALYST 471
21-1 شیب(SLOPE): 472
21-1-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﺷﯿﺐ: 473
21-1-2 طرز تهیه نقشه شیب در ARCMAP: 473
21-2 جهت شیب (ASPECT): 476
21-2-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه جهت شیب: 477
21-2-2 تهیه نقشه جهت شیب در محیط ARCMAP: 477
21-3 خطوط تراز چیست؟ 479
21-3-1 قوانین مربوط به منحنی‌های میزان: 480
21-3-2 طرز تهیه خطوط تراز در ARCMAP: 481
21-3-3 تهیه خطوط هم چند در ARCMAP: 484
21-4 نقشه سایه روشن (HILLSHADE): 489
21-4-1 ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی نقشه سایه روشن: 490
21-4-2 طرز تهیه نقشه سایه روشن در ARCMAP: 490
21-5 نقشه میدان دید(VIEWSHED): 492
21-5-1 كاربرد نقشه میدان دید: 493
21-5-2 ایجاد نقشه VIEW SHADE: 493
21-6 نقشه FILL / CUT: 496
21-6-1 کاربرد های نقشه FILL / CUT: 496
21-6-2 پارامترهاي مورد نياز برای تهیه نقشه FILL / CUT: 497
21-6-3 ایجاد نقشه FILL / CUT: 497
فصل بیست و دوم 500
درون یابی (INTERPOLATION) 500
22-1 روشهای درون یابی (INTERPOLATION): 502
22-1-1 روشهای درون یابی جبری یا قطعی :(DETERMINISTIC) 502
22-1-2 روشهای درون یابی زمین آماری: (GEOSTATISTICAL) 503
22-1-3 درون یابی همسایگی طبیعی(NATURAL NEIGHBOR INTERPOLATION): 505
22-2 ابزارهای درونیابی در ARCGIS: 506
22-2-1 ابزار IDW 506
22-2-2 ابزار KRIGING: 513
22-2-3 ابزار NEIGHBOR NATURAL 516
22-2-4 ابزار : SPLINE 519
فصل بیست و سوم 524
تحلیل شبکه (NETWORK ANALYST) 524
23-1 شبکه چیست؟ 526
23-2 انواع شبکه ها در GIS: 526
23-3 تحلیل شبکه حمل و نقل: 527
23-4 مجموعه داده های شبکه ای: 529
23-5 عناصر و منابع شبکه ای: 529
23-6 مفهوم اتصال در تحلیل شبکه: 530
23-7 خصوصیات شبکه: 530
23-8 مراحل ایجاد یک مجموعه داده شبکه: 531
23-9 مراحل انجام تحلیل شبکه های حمل و نقل: 531
23-10 مراحل ساخت یک مجموعه داده شبکه: 531
23-11 روش ایجاد تحلیل شبکه در ARCMAP: 538
23-12 پیدا کردن کوتاه ترین و بهترین مسیرNEW ROUTE)): 541
21-12-1 مراحل انجام کار: 542
23-13 یافتن نزدیکترین تسهیلات (CLOSET FACILITY): 550
23-13-1مراحل انجام کار: 550
23-14 محاسبه محدوده خدماتی: 556
23-14-1 مراحل انجام کار: 556
فصل بیست و چهارم 563
مدل سازی با MODEL BUILDER 563
24-1 چه زمانی مدل ها را می سازید؟ 564
24-2 چرا MODEL BUILDER را یاد بگیریم؟ 565
24-3 کاربردهای MODEL BUILDER: 565
24-4 ساخت مدل در MODEL BUILDER: 566
24-4 مراحل ساخت مدل در محیط MODEL BUILDER: 567
فصل بیست و پنجم 578
روش تهیه گزارش در ARCMAP یا REPORT 578
25-1 روش تهیه گزارش در ARCMAP: 579
فصل بیست و ششم 587
مدیریت انتخاب ها (SELECT) 587
26-1 انواع روشهای پرس و جو: 588
26-1-1 SELECT BY ATTRIBUTE: 589
26-1-2 SELECT BY LOCATION: 598
26-1-3 SELECT BY GRAPHIC: 606
26-1-4 کاربرد سایر دستورات SELECTION: 608
فصل بیست و هفتم 611
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 611
27-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی: 612
27-2 فرآيند انجام یک پروژه مكان يابي دفن پسماند در GIS با روش AHP: 612
27-2-1 بررسي ويژگي هاي محدوده مطالعاتي: 613
27-2-2 تهيه داده ها و معیارهای موثر: 613
27-2-3 استاندارد سازی نقشه ها: 614
27-2-5 وزن دهي به نقشه ها: 627
27-2-6 وزن دهی در محیط نرم افزار EXPERT CHOICE: 630
27-2-7 تلفيق نقشه ها: 641
27-2-8 تهيه نقشه هاي نهايي: 647
فصل بیست و هشتم 652
نرم افزار ARCSCENE 652
28-1 طریقه دسترسی به نرم افزار ARCSCENE: 653
28-2 آشنایی منوی TOOLS در ARCSCENE: 655
28-3 نمایش سه بعدی لایه های وکتوری : 656
28-4 نمایش سه بعدی لایه های رستری: 661
فصل بیست و نهم 664
ساخت نقشه و ارایه آن برای چاپ 664
29-1 چیدمان نقشه: 665
29-1-1 عناصر چیدمان نقشه: 667
29-1-2 مهم ترین اطلاعات مورد استفاده در چیدمان نقشه: 668
29-2 معرفی محیطVIEW LAYOUT: 670
29-3 خروجی گرفتن نقشه ها در محیط ARCMAP: 671
29-3-1 اضافه کردن GRIDE به نقشه: 680
فصل سی ام 688
روش ساخت اطلس در GIS 688
30-1 روش ساخت اطلس در GIS: 689
30-2 روش ساخت MAP BOOKS: 691
30-3 تنظیمات MAP BOOK: 696
پیوست 701
فهرست منابع 715

7 نظرات

دیدگاهتان را بنویسید