سیستم اطلاعات جغرافیایی

مدل سازی اکولوژیکی

مدل سازی اکولوژیکی مدل‌سازی بوم‌شناختی شامل استفاده از مدل‌های ریاضی، تکنیک‌های کامپیوتری و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها همراه با تئوری ... مطالعه بیشتر

ارزیابی زمین

ارزیابی زمین مطالعه موردی 5- ارزیابی زمین ارزیابی زمین برای برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی یکی از اولین کاربردهای GIS ... مطالعه بیشتر

AUTOMATA-2-9 سلولی

AUTOMATA-2-9 سلولی به بیان ساده اتومات یک ماشین خود کار است. اصطلاح اتوماتا جمع است، اغلب برای توصیف ماشینهای متحرک ... مطالعه بیشتر