مدل سازی اکولوژیکی

مدل سازی اکولوژیکی مدل‌سازی بوم‌شناختی شامل استفاده از مدل‌های ریاضی، تکنیک‌های کامپیوتری و تجزیه و تحلیل سیستم‌ها همراه با تئوری ... مطالعه بیشتر

ارزیابی زمین

ارزیابی زمین مطالعه موردی 5- ارزیابی زمین ارزیابی زمین برای برنامه ریزی کاربری اراضی روستایی یکی از اولین کاربردهای GIS ... مطالعه بیشتر

AUTOMATA-2-9 سلولی

AUTOMATA-2-9 سلولی به بیان ساده اتومات یک ماشین خود کار است. اصطلاح اتوماتا جمع است، اغلب برای توصیف ماشینهای متحرک ... مطالعه بیشتر

MCDA با GIS

MCDA با GIS MCDA با GIS فرآیند تبدیل و ترکیب داده های مکانی و قضاوت های ارزشی برای استخراج اطلاعات ... مطالعه بیشتر

AHP

AHP AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) به عنوان یک روش برای MCDA توسعه داده شد که امکان بررسی انتقادی مفروضات ... مطالعه بیشتر

حروف نقشه

حروف نقشه متن بخشی جدایی ناپذیر از نقشه است. علاوه بر متن در عنوان، افسانه، مقیاس و اعتبار روی نقشه، ... مطالعه بیشتر