GIS

سرفصل های دور آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در زمین شناسی و معدن

جامع ترین دوره آموزشی پردازش تصاویر ماهواره ای در زمین شناسی و معدن

مقدمه‌ای بر کاربرد سنجش از دور در زمین شناسی

 • سنجش از دور چیست؟
 • کاربرد سنجش از دور در زمینه اکتشاف معدن و زمین‌شناسی
 • سنجنده‌های مورد استفاده در اکتشاف معادن و دلایل استفاده از آن‌ها
 • چرا باید قبل از عملیات پی‌جویی به سراغ تکنیک‌های سنجش از دور رفت؟
 • شاخص های مهم در اکتشاف مواد معدنی
 • معرفی سایت IDB
 • هدف این دوره آموزشی کاربردی چیست؟

پروژه اول: بررسی و بارزسازی دگرسانی ها با استفاده از تصاویر ASTER

 • کاربردهای سنجنده ASTER
 • دانلود تصاویر ماهواره‌ای ASTER
 • رفتار کانی‌های شاخص زون‌های دگرسانی در محدوده SWIR استر
 • باز کردن تصاویر استر در نرم افزار ENVI5.3
 • یکپارچه‌سازی باندهای سنجنده استر
 • برش منظم مکانی بر روی تصویر
 • برش نامنظم مکانی بر روی تصویر
 • تصحیح اتمسفری
 • بارزسازی پوشش گیاهی
 • نسبت باندی
 • بارزسازی پوشش گیاهی به روش نسبت باندی
 • حذف پوشش گیاهی
 • ساخت فایل Mask
 • جداسازی محدوده SWIR از تصویر استر
 • بالا بردن قدرت تفکیک مکانی تصویر
 • ترکیب رنگی کاذب (FCC)
 • نسبت باندی
 • بارزسازی دگرسانی آرژلیک به روش نسبت باندی
 • بارزسازی دگرسانی پروپیلیتیک به روش نسبت باندی
 • بارزسازی دگرسانی فیلیک به روش نسبت باندی
 • تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)
 • آنالیز مؤلفه‌های اصلی استاندارد
 • تفسیر آماری حاصل از روش تجزیه‌وتحلیل
 • مؤلفه‌های اصلی استاندارد
 • آنالیز مؤلفه‌های اصلی انتخابی (Crosta)
 • بارزسازی دگرسانی پروپلیتیک با روش آنالیز مولفه های اصلی
 • بارزسازی دگرسانی فیلیک با روش آنالیز مولفه های اصلی
 • بارزسازی دگرسانی آرژیلیک با روش آنالیز مولفه های اصلی
 • نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)
 • بارزسازی دگرسانی آرژيلیک با روش نقشه بردار زاویه طیفی
 • بارزسازی دگرسانی پروپیلیتیک با روش نقشه بردار زاویه طیفی
 • بارزسازی دگرسانی فیلیک با روش نقشه بردار زاویه طیفی
 • بارزسازی همزمان دگرسانی‌های آرژیلیک، پروپیلیتیک و فیلیک
 • ذخیره‌سازی تصاویر خروجی حاصل از پردازش تصاویر ماهواره‌ای
 • خروجی گرفتن از نتایج پردازش تصاویر در نرم‌افزار ENVI
 • خروجی گرفتن از نتایج پردازش‌ برای انتقال به نرم افزارهای GIS
 • خروجی گرفتن از نتایج پردازش تصاویر به صورت رستری
 • خروجی گرفتن از نتایج پردازش تصاویر به صورت وکتوری

پروژه دوم: بارزسازی اتوماتیک خطواره‌ها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

 • نحوه دانلود تصاویر لندست 7
 • فراخوانی تصویر لندست 7 به نرم‌افزار ENVI 5.3
 • برش محدوده مورد مطالعه
 • اعمال فیلتر بر روی تصویر
 • الگوریتم‌های استخراج اتوماتیک خطواره‌ها
 • فراخوانی داده‌ها به نرم‌افزار PCI Geomatica
 • تصحیح خطواره‌های بارزسازی شده تکراری در GIS
 • یکپارچه‌سازی خطواره‌های بارزسازی شده در GIS
 • تصحیح عارضه‌های خطی که به اشتباه خطواره بارز شده‌اند در GIS
 • بررسی پارامترهای آماری خطواره‌ها
 • بررسی پارامترهای آماری در Excel
 • تولید نقشه تراکم خطواره‌ها در GIS
 • آماده‌سازی داده‌ها برای انتقال به نرم‌افزار RockWorks
 • فراخوانی داده‌ها به نرم‌افزار RockWorks
 • رسم رزدیاگرام در نرم‌افزار RockWorks