تسلط بر ArcGIS Pro

این کتاب بر اصول GIS متمرکز شده است. قابلیت های نرم افزار ArcGIS Pro با اپدیت شدن نسخه های جدید در حال بهتر شدن است اما هنوز به طور کامل با قابلیت های ArcMap مطابقت ندارد. به همین دلیل ، این کتاب اکنون در 12 فصل ارائه شده است و فرصتی را برای اساتید فراهم می کند تا بتوانند آزمونها و پروژه ها در ترم بگنجانند.تین کتاب همچنین دارای بعضی موضوات جدید است مدیریت داده های رستری در یک فصل مجزا توضیخ داده شده است تا دانشجویان با جمع آوری و پردازش مجموعه داده های رستری آشنا شوند که این فصل مکمل فصل مدیریت داده های برداری است.