کتاب مدیریت استراتژیک خشکسالی

به نام داناترین دانایان
هدف از نوشتن این کتاب، بررسی جامع و کامل مدیریت استراتژیک خشکسالی، از مرحله شناسایی تا ارائه راهکار است. یکی از راه کارهای مدیریت خشکسالی ،مدیریت ریسک و پیش آگاهی است. از دیگر دلایل تألیف این کتاب می توان به این موضوع اشاره داشت که خشکسالی بعنوان یک پدیده خیلی خطرناک در ایران باعث ضربه زدن به کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی شده است. این کتاب می تواند سرآغاز مدیریت های پیش آگاهی در بخش خشکسالی شود. در رابطه با ساختار این کتاب باید گفت که در شش فصل تدوین شده است. در فصل اول کتاب به مفاهیم خشکسالی، در فصل دوم به بررسی مطالعات خشکسالی در ایران و جهان، در فصل سوم شاخص های خشکسالی، فصل چهارم مدیریت پیش آگاهی خشکسالی، فصل پنجم انواع روش های پیش بینی خشکسالی و فصل ششم به کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک پرداخته شده است. در پایان جا دارد از تمامی پژوهشگرانی که در حوزه خشکسالی کار می کنند کمال تشکر را داشته باشیم. هر کتابی خالی از نقطه ضعف نیست ممنون می شویم که با پیشنهادات ارزنده خود ما را دلگرم نمایید.
مؤلفان
بهار 1398